Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Danh sách Bài tập kế toán mỹ năm 2015 + Lời giải
2015/11/06 Bình luận : Lượt xem: 15295
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Chúng tôi có 1 list Danh sách Bài tập kế toán mỹ năm 2015 bạn hoàn toàn có thể copy tải hoặc download bài tập kế toán mỹ về máy.

Bài tập kế toán mỹ năm 2015

Phần trước chúng có giới thiệu cho các bạn Ebook về phần KẾ TOÁN MỸ như đã hứa hôm nay chúng tôi cung cấp cho các bạn phần bài tập kế toán mỹ phần hành " KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ĐẦU TƯ "

E 2-1   1  Các chỉ báo (indicators) cho biết công ty đầu tư không được quyền ảnh hưởng mạnh đối với

     công ty được đầu tư được dự trù trên FASB Interpretation No 35. Điều nàotrong những điều

     dưới đây không gồm trong các chỉ báo đó?

     a Nhượng lại (surrender) quyền cổ đông quan trọng do thoả thuận

                 b Tập trung  sở hữu đa số

                 c Không có được quyền đại biểu trong ban điều hành công ty được đầu tư

     d Không có quyền kiểm soát các chính sách hoạt đông của công ty được đầu tư

  1. Giữ 20% cổ quyền trong công ty được đầu tư:

a Phải được tính toán theo phương pháp kế toán tính giá theo giá trị ròng

b Được tính toán theo phương pháp tính phí tổn bởi vì trên 20% thì được yêu cầu áp dụng  

   phương pháp tính giá theo giá trị ròng.

c Là chứng cứ suy định (presumptive evidence) của một khả năng thực thi quyền ảnh hưởng

   dến công ty được đầu tư phải không?

d Khiến cho công ty đầu tư áp dụng hoặc là phương pháp tính phí tổn hay phương pháp tính

   giá theo giá trị ròng .

            3    Phí tổn cho 25% cổ quyền trong công ty được đầu tư được vào sổ trong tài khoản đầu tư thì    

                  gồm:

                  a Tiền mặt chi trả, giá trị sổ sách của tài sản khác được giao, hay cổ phiếu phát hành,và các

                     tổn phí trực tiếp và gián tiếp bổ sung để mua cuộc đầu tư, khác hơn là phí tổn đăng ký và   

                     phát hành cổ phiếu.

                  b Tiền mặt chi trả, giá rị sổ sách của tài sản khác được giao, hay cổ phiếu phát hành, các phí 

                     tổn trực tiếp bổ sung để mua cuộc đầu tư và đăng ký, phát hành cổ phiếu.

                  c Tiền mặt chi trả, giá trị công bằng của tài sản khác được giao, hay cổ phiếu phát hành, và

                     phí tổn trực tiếp bổ sung để mua cuộc đầu tư, khác hơn là phí tổn đăng ký và phát hành cổ

                     phiếu.

                  d Tiền mặt chi trả, giá trị công bằng của tài sản khác được giao, hay cổ phiếu phát hành, và              phí tổn trực tiếp bổ sung để mua cuộc đầu tư và đăng ký, phát hành cổ phiếu.

  1. Cổ phần chính yếu được mua trong cuộc đầu tư:

a Được vào sổ trong tài khoá đầu tư theo phương pháp kế toán tính giá theo giá trị ròng.  

b Trừ phí tổn đầu tư được phân phối về cho tài sản vô thể hay tài sản vô thể âm.

c Thì bằng giá trị công bằng của tài sản ròng của bên được đầu tư ,nhân với phần trăm  

    mua được.

d Thì bằng giá trị sổ sách của tài sản ròng của bên được đầu tư, nhân với phần trăm mua

    được.

  1. Công ty Jarret là công ty được công ty Marco đầu tư mua 25% cổ quyền. Trong năm 20X1

Marco nhận $12.000 trong cổ tức từ Jarret. Số $12.000 cổ tức ảnh hưởng như thế nào với  vị trí tài chánh của Marco và các kết quả hoạt động?

a Gia tăng tài sản.

b Giảm thiểu đầu tư

c Gia tăng lợi tức

d Giảm thiểu lợi tức

 

E 2-2 [ theo AICPA]

1        Công ty Investot giữ 40% cổ quyền của công ty Alimand. Trong niên lịch 20X3, Alimand

có tài sản ròng 4100.000 và trả cổ tức $10.000. Công ty Investor vào sổ sai những giao dịch nầy dùng phương pháp tính phí tổn thay vì phương pháp kế toán  tính giá theo giá trị ròng .

Điều nầy sẽ đưa đến hậu quả nào trên tài khoản đầu tư , lợi nhuận ròng , lợi nhuận giữ lại, lần lượt từng trường hợp?

a Đánh giá thấp, đánh giá quá cao, đánh giá quá cao

b Đánh giá quá cao, đánh giá thấp, đánh giá thấp

c Đánh giá quá cao, đánh giá quá cao, đánh giá quá cao

d Đánh giá thấp, đánh giá thấp, đánh giá thấp.

 

  1. Công ty thực hiện quyền kiểm soát công ty phụ thuộc mà nó giữ 40% cổ quyền. Nếu công

ty phụ thuộc nầy hoàn tất tài khoá có lợi nhưng không trả cổ tức, điều nầy ảnh hưởng như thế nào đến công ty đầu tư?

a Đưa đến tăng tỷ suất hiện hành (an increased current ratio)

b Đưa đến tăng lợi nhuận cho mỗ cổ phần

c Gia tăng nhiều tỷ suất doanh số (turnover ratios)

d Giảm thiểu giá trị sổ sách mỗi cổ phần

  1. Công ty đầu tư sử dụng phương pháp kế toán tính phí tổn để tính toán một cuộc đầu tư cổ

      phiếu. Một bộ phận cổ tức nhận năm nầy là phần vượt của lợi nhuận hưởng từ công ty đầu

      tư do sự đầu tư cổ phiếu sau ngày đầu tư. Số cổ tức hưởng nầy phải được báo cáo trong báo  

      cáo lợi tức của công ty đầu tư cho năm nầy sẽ là:

      a Số 0

      b Tổng số cổ tức nhận năm nầy

    c Bộ phận cổ tức nhận được năm nầy là trong phần vượt của phần công ty đầu tư được       hưởng từ lợi tức của công ty được đầu tư,  sau ngày đầu tư.

      d Bộ phận cổ tức nhận được năm nầy không nằm trong phần vượt của phần công ty đầu tư

         được hưởng từ lợi tức của công ty được đầu tư, sau ngày đầu tư

4        Vào ngày 1-1-20X8 Công ty Grade trả $300.000 để mua 20.000 cổ phần của công ty  

Medium , tượng trưng cho 15% đầu tư trong Medium. Grade không được hưởng quyền ảnh hưởng mạnh đến công ty Medium. Medium tuyên bố và trả cổ tức $1 mỗi cổ phiếu cho cổ đông của nó trong năm 20X8. Medium báo cáo lợi nhuận ròng $260.000 cho năm chấm dứt vào ngày 31-12-20X8. Cân dối trên bảng cân đối của Grade tài khoản “đầu tư vào công ty Medium” vào ngày 31-12-20X8 phải là:

a $280.000               b $300.000             c $319.000            d $339.000

  1. Vào ngày 2-1-20X1, công ty Troquel mua 15% cổ phần của công ty Zafacon với giá $30.000. Troquel tính toán cuộc đầu tư nầy theo phương pháp tính phí tổn. Lợi nhuận ròng của công ty Zafacon cho các năm chấm dứt vào 31-12-20X1 và 31-12-20X2 lần lượt là $10.000 và $50.000. Trong năm 20X2, công ty Zafacon tuyên bố cổ tức là $70.000. Không có cổ tức được tuyên bố cho năm 20X1. Vậy thì công ty Troquel phải cho biết bao nhiêu trên báo cáo lợi tức năm 20X2 của nó coi như là lợi tức do cuộc đầu tư?

a $1.575                b $7.500             c $ $9.000               d $10.500

            6    Công ty Pare mua 10% của 100.000 cổ phần thường của công ty Tot vào ngày 2-1-20X2 với giá $50.000. Vào ngày 31-12-20X2 Pare lại mua thêm 20.000 cổ phần của Tot với giá giá $150.000. Không có tài sản vô thể nào do nơi hai cuộc mua nầy, và Tot cũng không phát hành cổ phiếu nào trong năm 20X2. Tot báo cáo lợi nhuận $300.000 cho năm 20X2. Công ty Pare phải báo cáo số bao nhiêu trong báo cáo tài tổng kết tài chánh của nó cho năm 20X2 coi như là đầu tư vào Tot?

                  a $170.000             b $200.000            c $230.0000           d $290.000

            7   Vào ngày 1-1-20X2 Công ty Point mua 10% cổ phần của công ty Iona. Point lại mua thêm

      cổ phần , đưa cổ quyền lên 40% trong vốn cổ phần của Iona vào 1-8-20X2. Suốt tháng

      10-20X2, Iona tuyên bố và trả cổ tức bằng tiền mặt cho tất cả cổ phần của nó. Vậy công ty

      Point phải báo cáo trong bảng  lợi tức năm 20X2 của nó bao nhiêu cho phần lợi tức hưởng

      từ đầu tư vào Iona?

      a 10% của lợi tức Iona cho từ ngày 1-1 đến ngày 31-7-20X2 cộng thêm 40% lợi tức của

         Iona cho từ ngày 1-8 đến ngày 31-12-20X2

      b 40%lợi tức của Iona cho từ ngày 1-8 đến 31-12-20X2 mà thôi

      c 40% lợi tức của Iona cho năm 20X2

      d Số nầy bằng cổ tức nhận từ Iona

  1. Vào ngày 2-1-20X3, công ty Kean mua 30% cổ quyền trong công ty Pod với giá $250.000.

Vào ngày nầy, vốn cổ đông của Pod là $500.000. Số tồn trử (carrying amounts) của tài sản ròng của Pod xấp xỉ giá trị công bằng của chúng, ngoại trừ đất đai, mà giá trị công bằng của nó vượt hơn số tồn trử $200.000. Pod báo cáo lợi nhuận ròng của nó cho năm 20X3 là $100.000 và không trả cổ tức. Kean tính toán cuộc đầu tư nầy bằng phương pha`1p tính giá theo giá trị ròng và khấu trừ tài sản vô thể trên 10 năm. Trong bàng tổng kết tài chánh cho năm 20X3 ,công ty Kean sẽ báo cáo con số nào cho là đầu tư vào công ty phụ thuộc của nó?

a $210.000                     b $220.000               c $270.000            d $276.000 

E 2-3   Vốn cổ đông của công ty Trevor vào ngày 31-12-20X1 gồm những khoản sau đây:

 

Vốn cổ phần, mệnh giá $10, 60.000 cổ phần được phát hành

và còn tồn động                                                                                          $  600.000

Vốn góp bổ sung                                                                                             150.000

Doanh lợi (lợi nhuận) giữ lại                                                                            250.000

Tổng vốn cổ đông                                                                                       $1.000.000

 

Vào ngày 1-1-20X2, công ty Bowman mua 20.000 cổ phiếu chua phát hành trước đây của vốn cổ phần của Trevor, trực tiếp từ Trevor với giá $500.000.

Yêu cầu:

   1 Tính số phần trăm sở hữu cổ phần của công ty Bowman trong Trevor

   2 Xác định tài sản vô thể từ đầu tư của Bowman vào Trevor.

 

E 2-4     Công ty Carson trả trả $600.000 để mua 30% cổ quyền trong công ty Medley vào ngày

             1-7-20X2 khi giá trị ổ sách của tài sản ròng của Medley bằng giá trị công bằng. Carson khấu

             bất cứ tài sản vô thể nào do nơi đầu tư mà ra trong vòng trên 20 năm. Chi tiết có lie76n quan

             đến công ty Medley như sau:

 

                                                                                31-12-20X1          31-12-20X2

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vốn cổ phần, mệnh giá $1                                      $  600.000            $  600.000

Doanh lợi (lợi nhuận) giữ lại                                       400.000                500.000

Tổng vốn cổ đông                                                  $1.000.000           $1.100.000

 

Lợi tức ròng của Medley thu được bằng phẳng suốt năm 20X2           $200.000

Cổ tức của Medley cho năm 20X2(trả $50.000 vào ngày 1-3

và $50.000 vào ngày 1-9                                                                        $100.000

 

            Yêu cầu:

            Tính lợi tức của Carson được từ Medley cho năm 20X2

 

E 2-5   Công ty Dokey mua 30% cổ quyền trong công ty Oakey vào ngày 1-1-30X1 bằng tiền mặt

            $2.000.000. Dokey giao $500.000 phí tổn trên giá trị sổ sách của cuộc đầu tư mua được cho các tài sản sau:

 

Hàng hoá tồn kho                               $100.000   ( bán trong năm 20X1)

Nhà cửa                                              $200.000    (vào ngày 1-1-20X1 thì còn 4 niên hạn hữu hiệu)

Tài sản vô thể                                     $200.000    (thời gian khấu trừ 40 năm)

 

            Trong năm 20X1 Oakey báo cáo tài sản ròng là $800.000 và trả $200.000 cổ tức

            Yêu cầu:

               1 Xác định lợi tức của Dokey hưởng từ Oakey cho năm 20X1

               2 Xác địng bảng cân dối vào ngày 31-12-20X1 của cuộc đầu tư trong tài khoản Oakey.

E 2-6   Công ty Martin mua 40% cổ quyền trong công ty Neighbors với  $500.000 theo giá trị sổ sách vào ngày 1-1-20X1, khitài sản và nợ của Neighbors được vào sổ theo giá trị công bằng của

            chúng. Trong năm 20X1, Neighbors báo cáo lợi tức ròng là $300.000 như sau:

 

                                    Lợi tức do hoạt động liên tục                          $350.000

                                    Trừ: Lỗ do hoạt động gián đoạn                          50.000

                                                Lợi tức ròng                                             $300.000

 

            Yêu cầu: Soạn nhật ký bút toán trên sổ sách của công ty Martin để xác nhận lợi tức từ đầu tư vào công ty

            Neighbors cho năm 20X1

 

E 2-7   1 Vào ngày 3-1-20X7 công ty Harrison mua 15% cổ quyền của công ty Bennett bằng $50.000

               tiền mặt. Harrison tính toán cuộc đầu tư sử dụng phương pháp tính phí tổn. Lợi tức ròng công  

               ty Bennett cho năm 20X7 là $20.000, nhưng nó lại tuyên bố không có cổ tức. Vào năm 20X8

               lợi tức ròng công ty Bennett là $80.000 và nó tuyên bố lợi tức là $120.000. Vậy thì bảng cân

               đối đúng của đầu tư của Harrison vào tài khoản công ty Bennett vào ngày 31-12-20X8 là:

               a  $47.000                        b  $50.000                         c  $62.000                        d  $65.000

 

  1. Công ty Screwsbury có vốn cổ đông vào ngày 31-12-20X7 như sau:

 

Vốn cổ phần, mệnh giá $100                          $3.000.000

Vốn góp bổ sung                                                  500.000

Doanh lợi giữ lại                                                  500.000 

       Tổng vốn cổ đông                                    $4.000.000

 

                Vào ngày 3-1-20X8 công ty Screwsbury bán 10.000 cổ phiếu của số cổ phiếu chưa phát hành

                trước đây mệnh giá $100 cho công ty Pannel với giá $1.400.000. Vào ngày nầy giá trị sổ sách

                của tài sản và nợ của Screwsbury thì bằng giá trị công bằng của chúng. Tài sản vô thể do

                công ty Pannel đầu tư vào Screwsbury vào ngày mua là:

                 a  0                              b  $50.000                    c  $300.000       d  $400.000 

 

  1. Vào ngày 1-1-20X2 công ty Leighton trả $300.000 để mua 20% cổ quyền trong công ty

Monroe, và vào ngày nầy vốn cổ đông công ty Monroe gồm $600.000 vốn cổ phần và $400.000 doanh lợi giữ lại. Leighton không được hưởng quyền ảnh hưởng nào về hoạt động của Monroe và tính toán cuộc đầu tư vào Monroe sử dụng phương pháp tính phí tổn. Trong năm 20X2, Monroe có lợi tức ròng là $200.000 và trả cổ tức $150.000. Bảng cân đối của đầu tư Leighton vào tài khoản Monroe vào ngày 31-12-20X2 là:

a  $330.000                    b  $310.000              c  $307.000              d  $300.000

 

  1. Công ty Jollytime giữ 40% cổ quyền trong công ty Krazy Products mua được vài năm trước

đây với giá trị sổ sách. Báo cáo lợi tức của công ty Krazy Products cho năm 20X2 chúa các chi tiết sau đây:

 

Lợi tức trước khi có hạng mục bất thường                     $200.000

Lỗ bất thường                                                                      50.000

Lợi tức ròng                                                                       $150.000

 

Jollytime phải báo cáo lợi tức từ Krazy Products trên bản báo cáo lợi tức do hoạt động liên tục cho năm 20X2 là:

a  $20.000                      b  $60.000                    c  $80.000      d  $100.000

 

 

 E 2-8    Công ty Raython giữ 40% cổ quyền trong công ty Treaton, đã mua cổ quyền nầy giá

              $2.400.000 vào ngày 1-1-20X2 khi vốn cổ phần của Treaton lúc ấy là $4.000.000. Sai biệt

              giữa phí tổn trên giá trị sổ sách được phân về cho hàng tồn kho đã định giá quá thấp có

              $100.000 và đã bán năm 20X2, và cho trang thiết bị còn 4 niên hạn hữu dụng cũng đánh giá

              thấp có $200.000, và phần còn lại phân về tài sản vô thể thời kỳ khấu trừ là 10 năm.

                      Bảng cân đối vốn cổ đông của Treaton  vào ngày 31-12-20X6 là $5.500.000 và tất cả mọi

              thay đổi trong trường hợp nầy là kết quả của lợi tức kiếm được và cổ tức đã trả.

              Yêu cầu:

              Xác định bản cân đối của đầu tư của Raython vào tài khoản Treaton vào ngày 31-12-20X6.

 

E 2-9    Công ty Runner có lợi nhuận ròng là $400.000 và trả cổ tức $200.000 trong năm 20X7.

             Vốn cổ đông của Runner vào ngày 31-12-20X6 và 31-12-20X7 được tóm tắt như sau:

                       

                                                                                  31-12-20X6              31-12-20X7

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------

10% cổ phần ưu tiên tích luỹ, mệnh giá $100           $  300.000                 $  300.000

Cổ phần thường, mệnh giá $1                                    1.000.000                  1.000.000

Vốn góp bổ sung                                                          2.200.000                  2.200.000

Doanh lợi giữ lại                                                              500.000                     700.000

Vốn cổ đông                                                              $4.000.000                $4.200.000

 

                       

            Vào ngày 2-1-20X7, công ty Nickie mua 300.000 cổ phiếu của Runner giá $4 cổ phần và cũng trả $50.000 phí tổn trực tiếp của cuộc mua đầu tư.

            Yêu cầu:

            Xác định (1) lợi tức của Nickie từ công ty Runner cho năm 20X7 và (2) bảng cân đối của cuộc đầu tư vào tài khoản Runner vào ngày 31-12-20X7

 

E 2-10  Công ty Arbor mua 25% cổ quyền của công ty Tree vào ngày 1-10-20X2 với giá $600.000.

            Một bản tổng kết thử các cân bằng được điều chỉnh của công ty Tree vào ngày nầy và vào ngày 31-12-20X2 như sau:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   31-12-20X2             1-10-20X2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nợ

Tài sản hiện hành                                                       $  500.000              $  250.000

Tài sản nhà máy-ròng                                                  1.500.000                1.550.000

Chi phí (kể cả phí tổn của hàng hoá bán đi)                   800.000                   600.000

Cổ tức (trả vào tháng 7)                                                  200.000                   200.000

$3.000.000              $2.600.000

 

Nợ hiện hành                                                                 $  300.000               $  200.000

Vốn cổ phần (không đổi trong năm 20X2)                      1.000.000                1.000.000

Doanh lợi giữ lại 1-1-20X2                                                500.000                   500.000

Bán                                                                                 1.200.000                  900.000

$3.000.000             $2.600.000

           

Công ty Arbor sử dụng phương pháp kế toán  tính giá theo giá trị ròng. Không có chi tiết nào có sẳn liên quan đến giá trị công bằng của tài sản và nợ của công ty Tree.

Yêu cầu:

  1 Xác định lợi tức đầu tư  Arbor hưởng từ công ty Tree cho năm chấm dứt vào 31-12-20X2.

  2 Tính bản cân đối chính xác của cuộc đầu tư của Arbor vào tài khoản Tree vào ngày 31-12-20X2.

 

 

E 2-11  Lập tổng kết cân đối và chi tiết về lợi tức cho công ty Twizzle trong 2 năm như sau:

           

                                                  1-1-20X7               31-12-20X7               31-12-20X8

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài sản hiện hành                    $100.000                   $120.000                   $150.000

Tài sản nhà máy                        400.000                     480.000                     500.000

$500.000                   $600.000                   $650.000

Nợ                                            $ 80.000                   $100.000                   $100.000

Vốn cổ phần                              300.000                     300.000                     300.000

Doanh lợi giữ lại                       120.000                     200.000                     250.000

$500.000                   $600.000                   $650.000

 

                                                                                   20X7                         20X8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lợi tức ròng                                                              $200.000                   $100.000

Cổ tức                                                                         120.000                       50.000

 

                        Vào ngày 2-1-20X7 công ty Ratteman mua 10% cổ quyền của công ty  Twizzle với giá

                        $50.000 tiền mặt, và nó tính toán cuộc đầu tư của nó vào Twizzle theo phương pháp tính giá trị công bằng.Vào ngày 31-12-20X7, giá trị công bằng của tất cả các cổ phiếu của Twizzle là $1.000.000. Vào ngày 2-1-20X8 công ty Ratterman mua thêm 10% cổ quyền của Twizzle với giá $100.000 và dùng phương pháp tính giá theo giá trị ròng để tính toán cuộc đầu tư. Giá trị công bằng của tài sản và nợ của Twizzle thì bằng giá trị sổ sách của chúng kể từ thời điểm của 2 lần mua cổ phiếu.

                        Yêu cầu:

1 Soạn một nhật ký bút toán để điều chỉnh cuộc đầu tư  vào tài khoản Twizzle theo phương pháp tính

giá theo giá trị ròng  vào ngày 2-1-20X8

2 Xác định lợi tức của Ratterman hưởmh từ Twizzle cho năm 20X8

 

 

E 2-12     Vốn cổ đông của công ty Tall vào ngày 31-12-20X1 là $380.000, gồm các khoản sau:

                       

Vốn cổ phần, mệnh giá $10 (24.000 cổ phần tồn động)                   $2540.000

Vốn góp bổ sung                                                                                     60.000

Doanh lợi giữ lại                                                                                     80.000

Tổng vốn cổ đông                                                                               $380.000

 

           

        Vao ngày 1-1-20X2, công ty Tall, công ty đang trong tình trạng kẹt vốn hoạt động, mới bán 12.000 cổ phần trước đây chưa phát hành cho công ty River để lấy $250.000. Tất cả tài sản và nợ của Tall đều được vào sổ theo giá trị công bằng của chúng vào ngày nầy ngoại trừ nhà cửa còn 10 niên hạn hữu dụng bị đánh giá thấp có $60.000. Trong năm 20X2, công ty Tall báo cáo lợi nhuận ròng là $120.000 và trả cổ tức $90.000.

 

Yêu cầu:

Soạn tất cả nhật ký bút toán cần thiết cho công ty River để tính toán cuộc đầu tư của nó vào Tall cho năm 20X2

 

 

E 2-13       Công ty BIP trả $195.000 mua 30% cổ quyền trong công ty Crown vào ngày 31-12-20X3,

                  vốn của Crown là $500.000 và doanh lợi giữ lại $200.000. Cái giá mà BIP trả phản ánh sự

                 việc hàng tồn kho của Crown (trên cơ sở  FIFO, tiên nhập, tiên xuất) được đánh giá cao tới

                 $50.000. Các mặt hàng đánh giá cao nầy được bán trong năm 20X4.

           

                        Trong năm 20X4 Crown trả cổ tức $100.000 và báo cáo lợi tức như sau:

                                   

Lợi tức trước khi có hạng mục bất thường                        $170.000

Lỗ bất thường (ròng của hậu quả thuế)                                 20.000

Lợi tức ròng                                                                        $150.000

 

                        Yêu cầu:

                           1 Soạn tất cả các nhật ký bút toán để tính toán cuộc đầu tư của BIP vào Crown cho năm 20X4

                           2 Xác định bảng cân đối đúng của cuộc đầu tư của BIP vào tài khoản Crown vào ngày 31-12 20X4.

                           3 Cho rằng lợi nhuận ròng của BIP cho năm 20X4 gồm $1.000.000 tiền bán hàng, $700.000 chi phí và lợi tức do đầu tư vào Crown. Soạn báo cáo lợi tức cho công ty BIP cho năm 20X4.

 

E 2-14                  Công ty Valley trả $290.000 mua 40% cổ quyền của công ty Water vào ngày 2-1-20X3.

                 Trong năm 20X3, công ty Water trả cổ tức $48.000 và báo cáo lợi nhuận ròng là $108.000.

    &nb


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]