2015/11/06 Bình luận : Lượt xem: 2801
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download và tải Bài tập nguyên lý kế toán Mỹ 2015 hướng dẫn định khoản, hạch toán tài sản cố định của doanh nghiệp mỹ bài tập kế toán ngoại tệ doanh nghiệp

Bài tập nguyên lý kế toán Mỹ 2015

Buổi trước tôi đã chia sẻ các bạn một số bài tập kế toán phần hành Kế toán báo cáo đầu tư hôm nay một số bài tập kế toán ngoại tệ doanh nghiệp :

Bài 1:    Công ty Zimmer, một công ty Mỹ, mua hàng từ công ty Taisho của Nhật vào 1-11-20X2 với 10.000.000 yen, trả vào 1-12-20X2. Tỷ giá tại chỗ cho đồng Yen vào 1-11 là $.0075, và vào 1-12 tỷ giá tại chỗ là $.0076.
    Yêu cầu:
       1 Như vậy đồng $US yếu hơn hay mạnh hơn đồng yen giữa 1-11 và 31-12-20X2?
       2 Vào 1-11-20X2, Zimmer vào sổ tài khoản phải trả cho Taish theo con số nào?
3 Vào 1-12-20X2, Zimmer trả 10.000.000 yen cho Taisho. Soạn bút toán nhật ký để  vào sổ việc thanh toán tài khoản trên sổ sách của Zimmer
4 Nếu Zimmer đã chọn làm rào cho tình trạng nơ ghi ròng có nguy cơ của nó vào 1-11, liệu nó có thoả thuận ký một hợp đồng kỳ hạn để mua đồng yen cho kỳ nhận tương lai hay để bán yen cho kỳ giao tương lai?
E 13-3    Vào ngày 16-12-20X2, công ty Rubbick, một công ty Mỹ, mua hàng từ công ty Hughes của Thuỵ sĩ với 30.000 frăng Thuỵ sĩ trả vào 15-1-20X3. Các tỷ giá liên quan cho đồng frăng Thuỵ sĩ là:
                             16-12-20X2                                 $.63
            31-12-20X2                            $.66
            15-1-20X3                  $.64 
    Yêu cầu: Soạn tất cả các bút toán nhật ký trên sổ sách của công ty Rubbick để tính toán vụ mua vào 16-12, điều chỉnh sổ sách vào 31-12, và trả tiền cho tài khoản phải trả vào 15-1.


Bài 2   Vào 16-11-20X5, công ty Littel Mỹ bán hàng tồn cho công ty Candle Ltd. của Canada với 40.000 Can$, trả vào 14-2-20X6. Hối suất cho đồng Can$ vào những ngày được chọn như sau:
            16-11-20X5                                 $.70
            31-12-20X5                                 $.72
            14-2-0X6                                     $.71  
`    Yêu cầu: Xáx định lãi hay lỗ do hối suất trên món bán ho Candle Ltd được gồm trong các báo cáo lợi tức của Litel cho năm 20X5 và 20X6.

 

Bài 3   Công ty Aliance, một công ty Mỹ, bán hàng tồn chocông ty Royal Cabinets Ltd của Anh với 120.000 bảng Anh vào 1-5-20X2, khi tỷ giá tại chỗ là .6000 bảng.
    Yêu cầu: Soạn các bút toán nhật ký cho món bán cho Royal  vào 1-5 và nhận 120.000 bảng Anh vào 30-5. 

 

Bài 4    [theo AICPA]
1 Vào ngày 1-9-20X7, công ty Bain nhận một đơn đặt hàng thiết bị từ một khách hàng nước ngoài giá 300.000 theo đồng tiền địa phương (LCU, local currency nits) khi tương đương với $96.000. Bain chở thiết bị vào 15-10-20X7 và ra hoá đơn cho khách hàng cho 300.000LCU khi tương đương với $100.000. Bain nhận phiếu trả tiền đầy đủ của khách hàng vào 16-11-20X7 và bán 300.000 LCU lấy $105.000. Trong báo cáo lợi tức của mình cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X7, Ban phải báo cáo một món lãi do hối suất là:
        a. $0            c $5.000
        b. $4.000        d $9.000
2 Vào ngày 22-9-20X4, công ty Yumi mua hàng từ một công ty ở nước ngoài không liên doanh với giá 10.000 đơn vị của tiền địa phương của công ty nước ngoài. Vào ngày đó, tỷ giá tại chỗ là $.55. Yumi trả hoá đơn vào 20-3-20X5, khi tỷ giá tại chỗ là $.65. Tỷ giá tại chỗ là $.70 vào 31-12-20X4. Yumi nên báo cáo con số nào như là món lỗ do giao dịch ngoại tệtrong báo cáo lợi tức của nó cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X4?
            a. $0            c $1.000
            b. $500        d $1.500
3 Vào ngày 1-7-20X4, công ty Clark mượn 1.680.000 đơn vị tieền địa phương  (LCU) từ một nhà cho vay nước ngoài, làm bằng bởi một kỳ phiếu trả lãi đáo hạn ngày 1-7-20X5, ghi bằng đồng tiền của người cho vay. Số $US tương đương của vốn kỳ phiếu là:
            1-7-20X4 (ngày mượn)                         $210.000
            31-12-20X4 cuối năm của Clark)           240.000
            1-7-20X5 (ngày trả)                                280.000 
    Trong các báo cáo lợi tức của nó cho năm 20X5, Clark phải gồm số nào như là món lãi hay lỗ do hối suất?
            a. $70.000 lãi            c $40.000 lãi
            b. $70.000 lỗ            d $40.000 lỗ 
4 Vào 1-7-20X1, công ty Stone cho vay $120.000 cho một nhà cung ứng nước ngoài, làm bằng bởi một kỳ phiếu mang lãi đáo hạn ngày 1-7-20X2. Kỳ phiếu được viết bằng đồng tiền của bên vay và tương đương với 840.000 LCU vào ngày cho vay. Vốn của kỳ phiếu gồm lối $140.000 trong đoạn món phải thu của bảng cân đối 31-12-20X1 của Stone. Vốn kỳ phiếu được trả lại cho Stone vào 1-7-20X2 ngày đáo hạn, khi hối suất là  8 LCU cho $1. Trong bảng báo cáo lợi tức của nó cho năm chấm dứt 31-12-20X2, Stone nên gồm con số nào như là một món lãi hay lỗ do giao dịch ngoại tệ?
            a. $0                c $15.000 lãi
            b. $15.000 lỗ            d $35.000 lỗ

>> Bài tập trác nghiệm kế toán


Bài 5:    Công ty Monroe nhập hàng từ vài công ty Canada và xuất sản phảm của nó cho các công ty khác của Canada. Các tài khoản chưa điều chỉnh viết bằng Can$ vào 31-12-20X3 như sau:
            

        Tài khoản phải thu từ bán hàng
                  vào 16-12 cho công ty Carver.
                  Hoá đơn cho 150.000 Can$ và
                  đáo hạn 15-1-20X4                          $103.000
            Tài khoản phải trả cho công ty Forest 
                  vì hàng nhận 2-12 và trả tiền 30-1-20X4
                  Hoá đơn cho 275.000Can$                                     $195.000  

    Tỷ giá vào những ngày lựa chọn như sau:
            31-12-20X3                                           $0,68
            16-1-20X4                                             $0,675
            31-1-20X4                                             $0,685  
    Yêu cầu:
1 Xác định lãi hay lỗ do hối suất ròng từ 2 cuộc giao dịch mà sẽ được gồm trong báo cáo lợi tức của Monroe cho năm 20X3
                   2 Xác định lãi hay lỗ do hối suất do thanh toán hai giao dịch mà sẽ được gồm trong báo cáo lợi tức cho năm 20X4 của Monroe.  
Bài 6      Công ty TV Mỹ có 2 giao dịch ngoại tệ trong tháng 12-20X1 như sau:
    Ngày 12-12   Mua các bộ phận điện tử  từ công ty Toko Nhật bản teo trên giá hoá đơn 50.000.000 yen khi tỷ giá tại chỗ cho đồng yen là $.00750. Hạn trả tiền vào 11-1-20X2.
        Ngày 15-12   Bán các bộ TV cho British Products Ltd. Anh để lấy 40.000 bảng Anh khi tỷ giá tại chỗ cho đồng bảng Anhlà $1,65. Hoá đơn được viết bằng bảng Anh và đáo hạn vào 14-1-20X2
              Yêu cầu:
       1 Soạn các bút toán nhật ký để vào sổ các giao dịch nói trên.
2 Soạn các bút toán nhật ký để điều chỉnh các tài khoản của công ty TV Mỹ vào 31-12-20X1 nếu hối suất hiện hành là $.00760 và $1,60 chcco lần lượt đồng yen và đồng bảng Anh
3 Soạn các bút tón nhật ký để vào sổ trả tiền cho công ty Toko vào 11-1-2-X2, khi tỷ giá tại chỗ cho đồng yen là $.00765 và vào sổ nhận từ British Products Ltd. Vào 14-1-20X2, khi tỷ giá tại chỗ cho đồng bảng Anh là $1,63.  


Cùng bình luận !