2015/11/10 Bình luận : Lượt xem: 1927
Mẫu số B 01a – DN Download và tải về mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) hướng dẫn ghi chi tiết các chỉ tiêu trên đó

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)

KẾ TOÁN HÀ NỘI gửi đến các bạn mẫu bảng cân đối kế toán giữa niên độ đầy đủ, chính xác cho các bạn sử dụng.

Đơn vị báo cáo:………………....

                                                  Mẫu số B 01a – DN

Địa chỉ:………………………….

(Ban hành theo Thông tư số  /2014/TT-BTC

                          Ngày... /.../2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý.... năm ...

Tại ngày... tháng... năm...

 Đơn vị tính:.............

TÀI SẢN

số

Thuyết minh

Số

cuối quý

Số

đầu năm

1

2

3

4

5

 

a - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150

 

100

 

 

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

 

 

 

  1.Tiền

111

 

 

 

   ... (*)

 

 

 

 

 

                                                                                       Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

      - Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

     (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm - Mẫu số B01-DN.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 

 

 


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/