2015/11/10 Bình luận : Lượt xem: 3011
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mẫu số B 01a – DN Download và tải về mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) hướng dẫn ghi chi tiết các chỉ tiêu trên đó

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)

KẾ TOÁN HÀ NỘI gửi đến các bạn mẫu bảng cân đối kế toán giữa niên độ đầy đủ, chính xác cho các bạn sử dụng.

Đơn vị báo cáo:………………....

                                                  Mẫu số B 01a – DN

Địa chỉ:………………………….

(Ban hành theo Thông tư số  /2014/TT-BTC

                          Ngày... /.../2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý.... năm ...

Tại ngày... tháng... năm...

 Đơn vị tính:.............

TÀI SẢN

số

Thuyết minh

Số

cuối quý

Số

đầu năm

1

2

3

4

5

 

a - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150

 

100

 

 

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

 

 

 

  1.Tiền

111

 

 

 

   ... (*)

 

 

 

 

 

                                                                                       Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

      - Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

     (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm - Mẫu số B01-DN.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 

 

 


Cùng bình luận !