2015/12/03 Bình luận : Lượt xem: 5306
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mẫu số: 07 - VT Link download và tải về Mẫu Bảng phân bộ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ TT200 hạch toán định khoản theo thông tư BTC

Mẫu bảng kê nguyên vật liệu công cụ dụng cụ TT200

 Bạn đang cần tìm mẫu bảng kê phân bố nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

Theo QĐ 48/2006/BTC có mẫu bảng kê thống nhất dùng chung các doanh nghiệp được ghi nhận phát hành dưới mẫu bảng kê như sau:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 07 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng ....năm ....

Số: .......................

STT

Ghi Có các TK

 

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các TK)

Tài khoản 152

Tài khoản 153

Tài khoản 142

Tài khoản 242

Giá hạch toán

Giá thực tế

Giá hạch toán

Giá thực tế

 

 

A

B

1

2

3

4

5

6

1

TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)

 

 

 

 

 

 

2

TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

 

 

 

 

 

 

3

TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

4

TK – 242 Chi phí trả trước dài hạn

 

 

 

 

 

 

5

......

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ...tháng ...năm ...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Bạn có cần xem thêm : Mẫu số 03 - VT biên bản kiểm kê vật tư

Link doWnload: Mẫu bảng kê công cụ dụng cụ


Cùng bình luận !