2015/11/10 Bình luận : Lượt xem: 3372
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download và tải về Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu số B 02a – DN do bộ tài chính ban hành.

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu số B 02a – DN

Đơn vị báo cáo: .................

 

                                                Mẫu số B 02a – DN

Địa chỉ:…………...............

 

(Ban hành theo Thông tư số  /2014/TT-BTC

                          Ngày... /.../2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý ...năm...

                                                                                                           Đơn vị tính:............

 

 

CHỈ TIÊU

 

số

 

Thuyết minh

 

Quý.....

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

 

 

 

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

6

7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

 

 

 

 

 

      ... (*)

 

 

 

 

 

 

   Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

      - Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

     (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm - Mẫu số B02 – DN.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 

 


Cùng bình luận !