Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán TT 200
2015/11/08 Bình luận : Lượt xem: 4834
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán mẫu kê khai, bảng biểu khác nhau như: tiền mặt, đầu tư tài chính, tài sản cố định hữu hình, vô hình...theo thông tư 200/2014/BTC

Các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

Trong một báo cáo tài chính cần được thể hiện rất nhiểu khoản mục, mẫu kê khai, bảng biểu khác nhau như: tiền mặt, đầu tư tài chính, tài sản cố định hữu hình, vô hình... Kết cấu bảng cân đối kế toán gồm những gì ?

Hiện nay các doanh nghiệp làm báo cáo tài chính từ năm 2016 trở đi đều theo các biểu mẫu danh mục của TT 200/2014/BTC ban hành. 

Sau đây là một số khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp:

1. Tiền

Cuối năm

Đầu năm

 

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tiền đang chuyển

                                               Cộng

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

 

2. Các khoản đầu tư tài chính

 

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;

(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)

- Tổng giá trị trái phiếu;

(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)

- Các khoản đầu tư khác;

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

   + Về số lượng

   + Về giá trị

 

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

 

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- Đầu tư vào công ty con

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;

- Đầu tư vào đơn vị khác;

Cuối năm

Giá    Giá trị    Dự

 gốc    hợp lý phòng

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

 

 

 

 

 

 

 

Giá gốc       Giá trị

                    ghi sổ

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...        

  ...                  ...       

  ...                  ...       

 

 

 

Giá     Dự     Giá trị

gốc   phòng   hợp lý

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

 

Đầu năm

Giá    Giá trị    Dự

 gốc    hợp lý phòng

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

 

 

 

 

 

 

 

Giá gốc       Giá trị

                    ghi sổ

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

  ...                  ...       

 

 

 

Giá     Dự     Giá trị

gốc   phòng   hợp lý

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

  ...          ...        ...

 

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

 

 

3. Phải thu của khách hàng

 

a) Phải thu của khách hàng

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Các khoản phải thu khách hàng khách

 

b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

 

Cuối năm

Đầu năm

 

4. Phải thu khác

Cuối năm

Đầu năm

 

 

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động;

- Ký cược, ký quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

 

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)

Giá          Dự

 trị         phòng

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 

Giá          Dự

 trị         phòng

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 ...             ...

 

 

Cộng

 

...

...

 

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

 

 

a) Tiền;

b) Hàng tồn kho;

c) TSCĐ;

d) Tài sản khác.

 

Cuối năm

   Số           Giá

lượng         trị

Đầu năm

   Số           Giá

lượng         trị

 

6. Nợ xấu

Cuối năm

Đầu năm

 

 

 

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);

-  Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm… phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Giá    Giá trị       đối

gốc    có thể    tượng nợ

          thu hồi

...           ...             ...

 

 

 

 

 

 

 

 

...           ...             ...

 

 

...           ...             ...

Giá    Giá trị       đối

gốc    có thể    tượng nợ

          thu hồi

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

...           ...             ...

 

 

                                  Cộng

      …

       …

 

 

 

 

 

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

- Thành phẩm;

- Hàng hóa;

- Hàng gửi bán;

- Hàng hóa kho bảo thuế.

Cuối năm

Giá          Dự

 gốc       phòng

  ...            ...

  ...            ...

  ...            ...

  ...            ...

  ...            ...

  ...            ...

Cuối năm

Giá          Dự

 gốc       phòng

  ...            ...

  ...            ...

  ...            ...

  ...            ...

  ...            ...

  ...            ...

 

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứng đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;      

 

 

 

Cuối năm

Đầu năm

 

8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

(Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

Giá       Giá trị

 gốc       có thể

             thu hồi

 ...            ...      

 ...            ...

Giá       Giá trị

 gốc       có thể

             thu hồi

 ...            ...      

 ...            ...

 

                                  Cộng

 

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)

Cuối năm

Đầu năm

 

- Mua sắm;

- XDCB;

- Sửa chữa.

...

...

...

...

...

...

...

...

 

                                  Cộng

 

 

Chúc bạn thành công ! 


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]