Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Các nghiệp vụ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
2016/01/09 Bình luận : Lượt xem: 4063
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Các nghiệp vụ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng Tk 151,152,153,156,157,211,213,241, 111,112, 331,334,338,3411 hướng dẫn định khoản hạch toán theo thông tư 200 BCT/2014

Các nghiệp vụ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 

Để nắm rõ hơn về tài khoản nợ, tài khoản có của nghiệp vụ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tốt nhất bạn nên xem ở bảng dưới đây. 

Bảng thống kê nghiệp vụ này được tổng hợp mới nhất theo thông tư 200 BTC/2014. Chuẩn mực nhất hiện nay.

KẾ TOÁN TIỀN MẶT, TiỀN GỬI NGÂN HÀNG
Diễn giải TK NỢ TK CÓ
Bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ thu ngay tiền mặt 111.112 511,515,711
Thuế GTGT đầu ra đi kèm nghiệp vụ bán hàng 3331
Thanh lý các khoản đầu tư 121,221,222,228
Thu hồi các khoản nợ phải thu,
tiền tạm ứng thừa
131,138,141
Vay ngắn hạn, vay dài hạn nhận = tiền mặt 341
Nhận góp vốn, vốn đầu tư chủ sở hữu,
phát hành cổ phiếu
411
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn 344
Phát hành trái phiếu công ty 34311
Kiểm kê phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân,nhận tiền của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập PN 3381
Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 112
Thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ 151,152,153,156,157,211,213,241.. 111,112
Thuế GTGT đầu vào (nếu có ) 133
Chủ đầu tư XDCB, Sửa chửa TSCĐ 241
Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh,chi tạm ứng 154,635,642,141
Thuế GTGT đầu vào (nếu có ) 133
Chi phí khác ( Thanh lý, nhượng bán)  811
Thanh toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 521.33311
Thanh toán các khoản nợ phải trả 331,334,338,3411....
Trả cổ tức, mua lại cổ phiếu quỹ 421.419
Trả vốn cho CSH, các bên góp vốn 411
Kiểm kê phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân 3381
Xuất quỹ tiền gửi ngân hàng 112
Xuất quỹ mua chứng khoán, cho vay, hoặc đầu tư vào công ty con, công ty liên kết 121,128,221,222,228

Bạn tham khảo : Định khoản TK 112  Hay hạch toán tài khoản 111 như thế nào ?

Bạn nào có thắc mắc chưa hiểu có thể COMMENT phía dưới chúng tôi sẽ giải đáp và gửi mail cho bạn.

 

Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]