Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Công việc kế toán chi phí và thu nhập khác
2019/07/03 Bình luận : Lượt xem: 1499
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn cần mô tả cụ thể Công việc kế toán chi phí và thu nhập khác trong một doanh nghiệp có lẽ bạn sẽ không tìm thấy ở đâu ngoài bài viết dưới đây của chúng tôi. Hạch toán đầy đủ từ A - Z cho kế toán.

Công việc kế toán chi phí và thu nhập khác

a) Nội dung cấc khoản chi phí, thu nhập khác
• Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ khác biệt với hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, nội dung cụ thể bao gồm:
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ.
- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán.
- Giá trị còn lại hoặc giá bán của TSCĐ nhượng bán để thuê lại theo phưong thức thuê tài chính hoặc thuê hoạt động.
- Các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế.
- Các khoản chi phí do ghi nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán.
 • Khoản bị phạt thuê' truy nộp thuế.
 • Các khoản chi phí khác.
 • Thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. Đây là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, nội dung cụ thể bao gồm:
 • Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ.
 • Giá trị còn lại hoặc giá bán hoặc giá trị hợp lý của TSCĐ bán để thuê lại theo phưong thức thuê tài chính hoặc thuê hoạt động (xem chi tiết chương 2).
 • Tiền thu được phạt do khách hàng, đơn vị khác vi phạm hợp đổng kinh tế.
 • Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ.
 • Các khoản thuế được nhà nước miễn giảm.
 • Thu từ các khoản nợ phải trả không xác định được chủ.
 • Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có).
 • Thu nhập quà biêu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các cá nhân, tổ chức tặng doanh nghiệp.
 • Các khoản thu nhập kinh doanh của năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán nay phát hiện ra...

Các khoản chi phí, thu nhập khác xảy ra không mang tính châ't thường xuyên, khi phát sinh đều phải có các chứng từ hợp lý, hợp pháp mới được ghi sổ kế toán.

b) Tài khoản kếtoắn

 • TK 711 - Thu nhập khác

Bên Nợ:

 • SỐ thuếGTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp 

  nộp thuếGTGT tính theo phương pháp trực tiếp.

 • Cuôì kỳ kê' toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 • Bên Có:

  Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

  Tài khoản 711 không có số dư cuôì kỳ.

 • TK 811 - Chi phí khác
 • Bên Nợ:

  Các khoản chi phí khác phát sinh.

  Bên Có:

  Cuổì kỳ, kết chuyên toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

  Tài khoản 811 không có sô' dư cuối kỳ.

  c) Phương pháp kê'toán

 • Kếtoán cắc khoản chi phí khác:
 • Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
 • + Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

  Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)

  Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).

  + Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

  Nợ TK 811 - Chi phí khác

  Nợ TK 133 - ThuếGTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) Có các TK111,112,141,...

 • Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK111,112,138...

Có TK 811 - Chi phí khác.

 • Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).

 • Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đổng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Có TK 111,112

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

(3339)

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

 • Cuôì kỳ kế toán, kê't chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ đê’ xác định kê't quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 - Chi phí khác.

* Kếtoán các khoản thu nhập khắc:

 • Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 111, 112,131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 711 - Thu nhập khác (sô' thu nhập chưa có thuếGTGT)

Có TK 3331 - Thue'GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

 • Khi đầu tư vào cồng ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác dưới hình thức góp vốn bằng vật tư, hàng hóa, căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, hàng hóa, được thỏa thuận giữa công ty mẹ và công ty con, giữa nhà đầu tư và công ty liên doanh, liên kê't, trường họp giá đánh giá lại của vật tư, hàng hóa lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 221, 222, 228 (giá đánh giá lại)

Có TK 152,153, 155,156 (giá trị ghi sổ)

Có TK 711 - Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa).

 • Khi đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết đầu tư dài hạn khác dưới hình thức góp vôh bằng TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá lại TSCĐ được thỏa thuận giữa công ty mẹ và công ty con, giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, trường họp giá đánh giá lại của TSCĐ lớn hon giá trị còn lại của TSCĐ, ghi:

Nợ TK 221, 222, 228 (giá trị đánh giá lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn lũy kê)

Có TK 211, 213 (nguyên giá)

Có TK 711 - Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ).

 • Khi hết thời hạn bảo hành công trình xây lắp, nếu công trình không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp không sử dụng hết phải hoàn nhập, ghi:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 711 - Thu nhập khác.

 • Phản ánh các khoản tiên thu được phạt, được bổi thường do các đơn vị khác vi phạm hợp đồng kinh tế, kế toán ghi:

Nợ TK 111,112 - Nêu thu tiền.

Nợ TK 1388 - Phải thu khác (nêu chưa thu tiền)

Nợ TK 338, 334 (Nêu trừ vào lương hoặc tiên nhận ký quỹ, ký cược)

Có TK 711 - Thu nhập khác.

 

 • Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thue'GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK111,112,152,...

 • Các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ, nay thu lại được tiền:

+ Nếu có khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được phải xử lý xóa sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xóa nợ, ghi:

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thâ't tài sản (2293) (nếu đã lập dự phòng)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (nêu chưa lập dự phòng)

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

+ Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ, ghi: NợTKlll, 112,..

Có TK 711 - Thu nhập khác.

 • Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, quyết định xóa và tính vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Nọ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Có TK 711 - Thu nhập khác.

 • Khi nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền về số thuê7 được hoàn, được giảm, ghi:

Nợ các TK 3331, 3332, 3333, 33381

Có TK 711 - Thu nhập khác.

 • Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng vật tư, hàng hóa,... ghi:

Nợ các TK 152,156, 211,...

Có TK 711 - Thu nhập khác.

 • Cuôì kỳ, kết chuyên các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911 - Xác định kê't quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 911 - Xác định kê't quả kinh doanh.

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tàỉ khoản sử dụng

 • TK 911 - Xác định kết qtiả kinh doanh: Được dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Kết câu và nội dung phản ánh của tài khoản 911:

Bên Nợ:

 • Trị giá vôn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;
 • Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;
 • Kết chuyên lãi.

Bên Có:

 • Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;
 • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Kết chuyên lỗ.

Tài khoản 911 không có sô' dư cuôì kỳ.

 • Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm 

  làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

  Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821:

  Bên Nợ:

 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuê'thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại;
 • Chi phí thuê 'thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
 • Ghi nhận chi phí thuê 'thu nhập doanh nghiệp hoãn lại;
 • Kết chuyển sô' chênh lệch bên Có TK 8212 - Chi phí thuê' thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lón hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - Chi phí thuê'thu nhập doanh nghiệp hoãn lại vào Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 • Bên Có:

 • Sô' thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hon số thuê' thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm.
 • Sô' thuê' thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yêu cuả các năm trước được ghi giảm chi phí thuê'thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 • Ghi giảm chi phí thuê'thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 • doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuê'thu nhập doanh nghiệp hiện hành vào Tài khoản 911 - Xác định kê't quả kinh doanh.

 • Kết chuyển số chênh lệch bên Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lớn hơn số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại vào Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, không có SỐ du cuôì kỳ.

Tài khoản 821 có hai tài khoản cap 2:

 • TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 • TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

2. Trình tự kế toấn một sô nghiệp vụ kinh tê'chủ yêu

Cuôì kỳ kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí về tài khoản xác định kê't quả kinh doanh:

 • Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu, kê'toán ghi: Nợ TK 511

Có TK 521

 • Kết chuyển doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, kế toán ghi:

Nợ TK511

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

 • Kết chuyển giá vốn hàng bán, kế toán ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kê't quả kinh doanh

Có TK 632 - Giá vôh hàng bán.

 • Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính:

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

 • Kê't chuyển chi phí tài chính:

Nợ TK 911 - Xác định kê't quả kinh doanh

Có TK 635 - Chi phí tài chính.

 • Kết chuyển thu nhập khác:

Nợ TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

 • Kết chuyển chi phí khác:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 - Chi phí khác.

* Doanh nghiệp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Đôì vói chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

 • Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Cuôì kỳ kế toán năm, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

+ Nêu SỐ thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuê'thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kê'toán phản ánh bổ sung sô' thuê' thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 - Thuê'thu nhập doanh nghiệp.

+ Nêu số thuê' thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn sô' thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, thì sô' chênh lệch kê' toán ghi giảm chi phí sô' thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuê'thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211 - Chi phí thuê'thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

 • Nếu thu nhập lớn hơn chi phí kế toán kết chuyến sô' lợi nhuận sau thuếTNDN của hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 421 - Lợi nhuận chua phân phôi.

 • Nêu thu nhập nhỏ hơn chi phí kế toán kê't chuyển số lỗ của hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chua phân phôi Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Bạn xem thêm: kế toán chi phí doanh thu hoạt động tài chính  &&&  Cách tính lợi nhuận trong doanh nghiệp

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]