2015/07/07 Bình luận : Lượt xem: 13888
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Các Phương pháp hạch toán tài khoản 142 chi phí trả trước ngắn hạn của doanh nghiệp. Định khoản theo thông tư số 200 BTC/2014

Định khoản tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyên đào tạo và làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp. Hướng dẫn định khoản kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/BTC/2015.

 
Hạch toán tài khoản 142 bạn phải biết được tài khoản 142 là gì ? Tài khoản 142 là tài khoản thể hiện chi phí trả trước ngắn hạn: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí.

Tài khoản 142 không có tài khoản cấp 2.

Kết cấu tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn:

Bên Nợ Bên Có

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn thực tế phát sinh.

Số dư bên Nợ:

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

>> Hướng dẫn định khoản tài khoản 141

Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản 142:

- Đối với chi phí trả trước ngắn hạn dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn (Tổng giá thanh toán)

     Có TK 111 - Tiền mặt

     Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

     Có TK 141 - Tạm ứng

     Có TK 331 - Phải trả cho người bán.

- Định kỳ, tiến hành phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

     Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn.

- Tính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong các kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

     Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn.

- Trường hợp doanh nghiệp trả trước lãi tiền vay cho bên cho vay được tính vào chi phí trả trước ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

     Có các TK 111, 112,. . .

- Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD)

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang (Nếu chi phí đi vay được vốn hoá tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dỡ dang)

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu chi phí đi vay được vốn hoá tính vào giá trị tài sản sản xuất dỡ dang)

     Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn.

- Đối với công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm phải phân bổ nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm:

- Khi xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

     Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Định kỳ (tháng, quý) tiến hành phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí phân bổ mỗi kỳ trong năm có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ tham gia kinh doanh trong kỳ hạch toán. Khi phân bổ, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,. . .

     Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn.

Để đảm bảo cho bạn học viên, sinh viên hoàn thành phần hành NGuyên Lý Kế Toán chúng tôi chủ chức lớp học nguyên lý kế toán thực tế.

Chúc Em thành công ! 


Cùng bình luận !