Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Khái niệm và phân loại báo cáo tài chính
2019/07/03 Bình luận : Lượt xem: 1750
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Một kế toán bạn phải hiểu được và lắm được Khái niệm và phân loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Còn kế toán chưa nên được bctc thì chưa được gọi là kế toán theo đúng chuẩn mực doanh nghiệp.

Khái niệm và phân loại báo cáo tài chính

1.Khái niệm và bản chất Báo cáo tài chính
Chức năng cơ bản của kế toán doanh nghiệp là cung câp thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho các đôì tượng sử dụng thông tin phục vụ cho việc ra các quyết định kinh tế. Đê’ thực hiện chức năng này, kê' toán phải tiên hành thu thập thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua phương pháp chứng từ kê' toán. Sau đó căn cứ các chứng từ kế toán để xử lý và phản ánh một cách có hệ thông thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính vào các tài khoản kế toán tổng hợp và chi tiết (sổ kế toán tổng hợp và chi tiết). Sô' liệu trên các sổ kế toán được tính toán, phân loại, hệ thông hóa và tổng hợp theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính để trình bày trên các báo cáo kê'toán.

Việc trình bày thông tin về tình hình tài chính và kê't quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên các báo cáo kế toán để cung câ'p thông tin cho các đôì tượng sử dụng là giai đoạn cuối cùng của chu trình kế toán. Ở thòi điêìn này, người ta giả thiết là chu kỳ hoạt động của' doanh nghiệp đã kết thúc, tài sản của doanh nghiệp ở thời điếm này không vận động, mặc dù trong thực tế tài sản của DN vận động liên tục.

Báo cáo tài chính là hệ thôhg thông tin được xử lý bởi hệ tlỉôhg kế toán tài chính, là phương pháp tôhg hợp sô'liệu từ các sô’kế toán theo một hệ thôhg các chỉ tiêu kinh tếtài chính vào các mẫu biểu do Nhà nước qui định thôhg nhất nhằm phản ánh và báo cáo tông quát về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động SXKD, tình hình lưu chuyển tiêh tệ, tình hình quản lý, sử dụng tài sản và tình hình chấp hành chính sách, chế độ kinh tế tài chính Nhà nước của DN trong một thời kỳ nhất định.

Về bản chất của báo cáo tài chính, Viện kiểm toán viên công chứng Hoa kỳ (AICPA) phát biểu: "Hệ thông báo cáo tài chính được lập nhằm mục đích phục vụ cho việc xem xét định kỳ hoặc báo cáo về quá trình hoạt động của nhà quản lý, về tình hình đầu tư trong kinh doanh và những kết quả đạt được trong kỳ báo cáo. Hệ thông báo cáo tài chính phản ánh sự kết hợp của những sự kiện được ghi nhận, những nguyên tắc kê' toán và những đánh giá của cá nhân, mà trong đó những đánh giá và nguyên tắc kế toán được áp dụng có ảnh hưởng chủ yếu đến việc ghi nhận các sự kiện. Những đánh giá đúng đắn tùy thuộc vào khả năng và sự trung thực của người lập báo cáo, đồng thời phụ thuộc vào sự tuân thủ đối với những nguyên tắc kế toán đã được chấp nhận rộng rãi".

Khoản 1 Điều 29 Luật kế toán Việt Nam qui định: "Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán dùng 

để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán".

Như vậy, có thể khái quát bản châ't của BCTC DN:

 • BCTC DN phản ánh tình hình tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN về một thời kỳ đã qua (thông tin trên BCTC là thông tin quá khứ);
 • BCTC là sản phẩm của hệ thông kế toán tài chính;
 • BCTC phải được lập theo luật định. Do đó thông tin trên BCTC phải có bằng chứng để có thể thẩm định được;
 • Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dung thông tin, BCTC phải được công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận tính trung thực, họp lý, hợp thức.

Báo cáo tài chính (BCTC) là những báo cáo tổng họp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định.

Hệ thôhg BCTC của doanh nghiệp được lập với mục đích cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và những biến động về tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp cho các đôi tượng sử dụng thông tin tổng hợp, đánh giá về thực trạng của doanh nghiệp, từ đó giúp cho các đôì tượng sử dụng thông tin đưa ra những quyết định kinh tế phù hợp và kịp thời.

2. Phân loại Báo cáo tài chính

BCTC bao gồm nhiều loại và có thê’ được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, mỗi cách phân loại sẽ có tác dụng trong quản lý và điều hành khác nhau do nguồn thông tin thu thập là khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Theo tính châ't pháp lý (luật định); BCTC được phân 

  thành báo cáo bắt buộc và báo cáo hướng dẫn:

  + Báo cáo bắt buộc: Là những báo cáo mà mọi doanh nghiệp đều phải lập, gửi theo định kỳ, không phân biệt hình thức sở hữu và quy mô doanh nghiệp. BCTC bắt buộc gồm: Bảng cân đổì kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyên tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

  + Báo cáo hướng dẫn: Là những báo cáo không mang tính bắt buộc mà chỉ mang tính hướng dẫn. Từng doanh nghiệp tùy thuộc vào nhu cầu thông tin và trình độ quản lý, trình độ kê'toán của mình để quyết định việc lập hay không lập những báo cáo này. Chẳng hạn như Báo cáo chi phí theo yếu tô', Báo cáo bán hàng...

 • Theo kỳ lập và nộp báo cáo: BCTC được chia thành BCTC năm và BCTC giữa niên độ.
 • + Theo quy định BCTC năm bao gồm:

  Bảng cân đôì kế toán (Mẩu SỐB 01-DN)

  Báo cáo kê't quả hoạt động kinh doanh (Mầu sô'B 02-DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mau SÔ'B 03-DN) Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẩu sô' B 09-DN)

  + BCTC giữa niên độ gồm: BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ và BCTC giữa niên độ dạng tóm lược.

 • Theo phạm vi lập báo cáo: BCTC được chia thành BCTC của các doanh nghiệp độc lập, BCTC hợp nhâ't và BCTC tổng hợp, trong đó:
 • + Báo cáo kê' toán tài chính hợp nhất: Được lập trong các Công ty mẹ và tập đoàn kinh tê'để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguổn vôh chủ sở hữu ở thời điếm lập BCTC, tình hình và kê't quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo của đơn vị.

  Hệ thông BCTC họp nha't gổm 4 biểu mẫu báo cáo sau:

Bảng cân đôì kế toán hợp nhất (Mau SÔ'B 01-DN/HN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Mau SỐB 02-DN/HN)

Báo cáo lưu chuyên tiền tệ hợp nhất (Mầu số B 03- DN/HN)

 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (Mẩu SÔ'B 09-DN/HN)

+ Báo cáo kế toán tài chính tổng hợp: Được lập ỏ các đon vị kế toán câ'p trên có các đơn vị kê' toán trực thuộc hoặc Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con. BCTC tổng hợp để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vôh chủ sở hữu ở thời điểm lập BCTC, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo của toàn đơn vị.

Hệ thống BCTC tổng hợp gồm 4 biểu mẫu báo cáo: ®" Bảng cân đối kế toán tổng hợp (Mẩu số B 01-DN) ®°Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp (Mẩu SỐB02-DN)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (Mau số B 03-DN) Bản thuye't minh báo cáo tài chính tổng hợp (Mầu số B 09-DN)

Bạn nên xem thêm: Cách xác định kqkd dịch vụ nhà hàng  &&& Hướng dẫn làm kế toán chi phí du lịch

Chúc bạn thành công !

 

 


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]