2015/12/01 Bình luận : Lượt xem: 11031
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn có thể tìm link download và tải về Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương TT 200 Mẫu số 10 - LĐTL

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương TT 200

 

 

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 10 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo QĐ số  74/2007/QĐ-BTC

 

 

ngày 21/ 8 / 2007 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng.... năm...

                                                                                                                                                              Đơn vị tính:......

 

 

STT

Số tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT,  KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kinh phí công đoàn

 

Tổng số

Trong đó:

 

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số

được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                   Ngày... tháng... năm ...         

  Người lập bảng                                               Kế toán trưởng                                                                      Giám đốc

                (Ký, họ tên)                                                        (Ký, họ tên)                                                                        (Ký, họ tên)

>> Mẫu hợp đồng giao khoán bàn giao công việc

link download: Mẫu bảng kê


Cùng bình luận !