2015/12/01 Bình luận : Lượt xem: 6699
Bạn có thể tìm link download và tải về Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương TT 200 Mẫu số 10 - LĐTL

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương TT 200

 

 

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 10 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo QĐ số  74/2007/QĐ-BTC

 

 

ngày 21/ 8 / 2007 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng.... năm...

                                                                                                                                                              Đơn vị tính:......

 

 

STT

Số tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT,  KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kinh phí công đoàn

 

Tổng số

Trong đó:

 

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số

được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                   Ngày... tháng... năm ...         

  Người lập bảng                                               Kế toán trưởng                                                                      Giám đốc

                (Ký, họ tên)                                                        (Ký, họ tên)                                                                        (Ký, họ tên)

>> Mẫu hợp đồng giao khoán bàn giao công việc

link download: Mẫu bảng kê


Cùng bình luận !