2015/12/02 Bình luận : Lượt xem: 3965
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Link download và tải về Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần theo quy định của luật BHXH Việt Nam BHTN.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần

Một bộ hồ sơ đề nghị hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp gồm : Đơn đăng ký thất nghiệp, đơn đề nghị hưởng BHTN, đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần.

Dưới đây chính là mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần theo quy định của luật BHXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

 

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Hà Nội

Tên tôi là: ..............................................Giới tính.....................

sinh ngày .......tháng ......... năm ...................

Số CMND..................Ngày cấp ............................Nơi cấp................................

Số điện thoại liên lạc : ........................Số Sổ bảo hiểm xã hội: ..........................

Số tài khoản (nếu có)................................tại ngân hàng.....................................

Hiện cư trú tại: ............................................, xã/phường………………………

Quận/Huyện ..........................................., tỉnh/thành…………………………..

Theo quyết định số....../QĐ - LĐTBXH ngày......../....../20......... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............., tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...........tháng, từ  ngày.......... tháng.........năm.............. đến ngày......... tháng...........năm.............

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp .............. tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần)........ ........................................................................................., tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn).

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự):.......................................

...............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.     

Đà Nẵng, ngày ....... tháng ..... năm .....

                                                                 Người đề nghị

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                         

>> Tham khảo thêm : Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng BHTN

                           Link download: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần  


Cùng bình luận !