2015/11/01 Bình luận : Lượt xem: 6570
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mẫu số 5B-HSB Mẫu giấy xác nhận nghỉ chăm con ốm nộp để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định BHXH Việt Nam

Mẫu số 5B-HSB Mẫu giấy xác nhận nghỉ chăm con ốm

Hiện nay với trưởng hợp nghỉ chăm con ốm đau số lượng nghỉ dài trên 14 ngày sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội BHXH chi trả tiền lương tương đương 75% mức lương bạn đóng cho cơ quan bảo hiểm.

Sau đây là  Mẫu số 5B-HSB chuẩn from quy định của BHXH Việt Nam

                                                                                                             

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ: ……………………

  Số:             /

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           . . . . . . . . ,  ngày .... tháng …. năm .….

 

 GIẤY XÁC NHẬN

về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

 

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định:...........        .............................................................................................................................

           Số điện thoại (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. . . .

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:

          - Họ tên . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . .........................Nam/Nữ  . . . . . . .   

          - Số sổ BHXH: . . . . . . . . .. . . . . .

           - Nghề nghiệp: . . . . . . . . . . . ...Đơn vị (hoặc nơi làm việc): ………………….

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho ông/bà:.............................................tính đến hết ngày ......tháng ..... năm .............và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là ............ngày./. 

         

  

 

             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

             (ký, đóng dấu)

 

 

>> Học kế toán thực tế tại Hải Phòng 

>> Học kế toán tổng hợp tại Quảng Ninh


Cùng bình luận !