2015/11/08 Bình luận : Lượt xem: 2580
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download biểu Mẫu kê khai tăng giảm bất động sản đầu tư TT200/2014/BTC cho doanh nghiệp thay cho biểu mẫu của QD 15

Mẫu kê khai tăng giảm bất động sản đầu tư

Mỗi doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh doanh khác nhau, dầu tư tài chính khác nhau. Đối với doanh nghiệp là đầu tư bất động sản bắt buộc báo cáo tài chính phải có Mẫu kê khai tăng giảm bất động sản đầu tư TT200/2014/BTC

Sau đây là mẫu Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

 

Khoản mục

 

Số

đầu năm

Tăng

trong năm

Giảm

trong năm

Số

cuối năm

Nguyên giá

 

 

 

 

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

 

 

 

 

Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

 

 

 

 

Giá trị còn lại

 

 

 

 

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

 

 

 

 

 

 - Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

  - Nguyên giá BĐSĐT  đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

  - Thuyết minh số liệu và giải trình khác.


Cùng bình luận !