2015/11/08 Bình luận : Lượt xem: 4496
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Biểu Mẫu kê khai tăng giảm tài sản cố định hữu hình TT 200 bạn có thể tải về download về máy dùng trong công việc báo cáo hàng tháng quý năm

Mẫu kê khai tăng giảm tài sản cố định hữu hình TT 200

 Khi doanh nghiệp bạn tăng hay giảm số lượng tài sản cố định hữu hình khi mua vào hay thanh lý bớt tài sản bạn phải kê khai vào mẫu Tăng giảm tài sản cố định hữu hình theo thông tư mới nhất hiện nay là TT 200/2014/BTC

Sau đây là biểu mẫu kê khai tăng giảm tài sản cố định hữu hình TT 200/2014/BTC :

 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

 

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

...

TSCĐ hữu hình khác

 

Tổng cộng

Nguyên giá

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

- Mua trong năm

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

 

 

 

(...)

(...)

(...)

 

 

 

(...)

(...)

(...)

 

 

 

(...)

(...)

(...)

 

 

 

(...)

(...)

(...)

 

 

 

(...)

(...)

(...)

 

 

 

(...)

(...)

(...)

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

 

(...)

(...)

(...)

 

(...)

(...)

(...)

 

(...)

(...)

(...)

 

(...)

(...)

(...)

 

(...)

(...)

(...)

 

(...)

(...)

(...)

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

Giá trị còn lại

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm         

 

 

 

 

 

 

  - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

  - Nguyên giá TSCĐ cuối năm  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

  - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;     

  - Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

  - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.


Cùng bình luận !