2015/11/08 Bình luận : Lượt xem: 3070
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download biểu Mẫu kê khai tăng giảm tài sản cố định vô hình TT 200 ở đâu ? Được ban hành mới nhất hiện nay theo thông tư 200/2014/BTC nhé.

Mẫu kê khai tăng giảm tài sản cố định vô hình TT 200

Bài trước bạn đã tìm hiểu mẫu kê khai tăng giảm tài sản cố định hữu hình bây giờ tìm hiểu luôn mẫu kê khai tăng giảm tài sản cố định vô hình được ban hành theo thông tư 200/BTC

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:        

 

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

Quyền phát

hành

Bản quyền, bằng sáng chế

 

...

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng

Nguyên giá

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

- Mua trong năm

- Tạo ra từ nội bộ DN

- Tăng do hợp nhất kinh doanh

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

 

 

 

 

(…)

(…)

 

 

 

 

(…)

(…)

 

 

 

 

(…)

(…)

 

 

 

 

(…)

(…)

 

 

 

 

(…)

(…)

 

 

 

 

(…)

(…)

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

 

 

(…)

(…)

 

 

(…)

(…)

 

 

(…)

(…)

 

 

(…)

(…)

 

 

(…)

(…)

 

 

(…)

(…)

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

Giá trị còn lại

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm         

 

 

 

 

 

 

  - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

  - Nguyên giá TSCĐ vo hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

  - Thuyết minh số liệu và giải trình khác;


Cùng bình luận !