2015/12/07 Bình luận : Lượt xem: 7643
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Link download và tải về các Mẫu phiếu xuất kho - Mẫu số: 02 - VT file excel - word ban hành theo thông tư 200 BTC/2014

Mẫu phiếu xuất kho - Mẫu số: 02 - VT file excel - word

Kế toán kho cần những mẫu, phiếu xuất kho do bộ tài chính ban hành. Bạn cần dùng liên tục trong quá trình làm công việc kế toán của mình. Dưới dây là mẫu phiếu xuất kho cho các bạn.

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

 

- Họ và tên người nhận hàng: ......................................Địa chỉ (bộ phận).........................

- Lý do xuất kho: ........................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ..........................................Địa điểm: ......................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã 
số

Đơn vị tính

Sốlượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu 
cầu

Thực 
xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 


 

           
 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền( viết bằng chữ ): ...................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................

Ngày....tháng....năm....

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc 
(Ký, họ tên)

 

Mẫu phiếu báo vật tư hàng hóa TT200 bạn có thể xem thêm vào download về.

Link tải: Phiếu xuất kho VT 02


Cùng bình luận !