2015/12/06 Bình luận : Lượt xem: 3985
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Công văn Mẫu số 03/TCN chấp nhận không tính tiền nộp chậm 2016 được BTC ban hành, cơ quan thuế gửi cho doanh nghiệp của bạn.

Mẫu số 03/TCN chấp nhận không tính tiền nộp chậm 2016

Hiện nay cơ quan thuế có điều chỉnh nhất định về việc không tính tiền nộp chậm. Được cơ quan thuế gửi công văn theo mẫu số 03/TCN biên bản đồng ý không tính tiền nộp chậm.

Sau đây toàn văn mẫu số 03/TCN của tổng cục thuế.

MẪU SỐ 03/TCN
Thông báo lần đầu, sau khi kiểm tra tại trụ sở NNT

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ …
CỤC THU/CHI CỤC THU ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /TB-…

, ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận không tính tiền chậm nộp

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ công văn số ... của ... đề nghị không tính tiền chậm nộp (Mẫu s 01/TCN Ban hành kèm theo Thông tư s 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra lập ngày... của Đoàn kiểm tra - Cục thuế/Chi cục Thuế... với Công ty...;

Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị không tính tiền chậm nộp của Công ty…, MST:..., địa chỉ...;

Cục thuế/Chi cục Thuế ... thông báo:

1. Trường hợp của Công ty ... thuộc đối tượng không phải tính tiền chậm nộp đối theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Lý do:……………………….

Số thuế nợ không bị tính tiền chậm nộp cụ thể như sau:

TT

Loại thuế

Tiu mục

Số tiền nợ thuế (Đồng)

Hạn nộp

Thời hạn không tính tin chậm nộp

Từ ngày

Đến ngày

1

Thuế GTGT

1701

 

 

 

Đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán

2

Thuế TNDN

1052

 

 

 

Đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán

3

...

...

 

 

 

Đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

>> Cách ghi hóa đơn GTGT 2016

Các bạn nên tham khảo để tránh được khoản phí không đáng có chơ quan thuế.


Cùng bình luận !