2015/11/01 Bình luận : Lượt xem: 10065
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download và tải về Mẫu số C70a-HD Mẫu danh sách thanh toán chế độ ốm đau thai sản Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính

Mẫu số C70a-HD Mẫu danh sách thanh toán chế độ ốm đau thai sản

 

Tên cơ quan (đơn vị):…………...   

Mã đơn vị: …………………………..                                                                                    

Mẫu số: C70a-HD

(Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC

ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

 

DANH SÁCH THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt …. tháng …...... quý …..... năm …............

Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………

 

 

PHẦN 1: DANH SÁCH HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số sổ BHXH

Thời gian đóng BHXH

Tiền lương tính hưởng BHXH

Điều kiện tính hưởng

Số ngày thực nghỉ

Số tiền trợ cấp trong kỳ        (đồng)

Ký nhận

Tình trạng

Thời điểm

Trong kỳ

Luỹ kế từ đầu năm

Nam

Nữ

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

A

B

1

2

3

4

5

C

6

7

8

9

10

11

D

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bản thân ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sinh con, nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Thực hiện các biện pháp tránh thai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Nghỉ tại gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghỉ tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 D

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 E

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

>> Học kế toán cấp tốc tại Hải Dương

>> Học kế toán tại Vinh - Nghệ An

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN TRONG ĐỢT XÉT DUYỆT TRƯỚC

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số sổ BHXH

Đợt xét duyệt

Mức hưởng (đồng)

Số ngày thực nghỉ

Nội dung, lý do điều chỉnh

Nam

Nữ

Số mới

Số chênh lệch

Số chênh lệch

Lũy kế từ đầu năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

C

 A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

CHẾ ĐỘ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 x

 x

 x

 

PHẦN 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ THANH TOÁN

1. Số tiền duyệt mới: .............................................................. đồng

2. Số tiền điều chỉnh: ............................................................. đồng

TỔNG CỘNG (1 + 2): ........................................................... đồng

(Viết bằng chữ: ........................................................................ đồng)

 

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

 

Công đoàn cơ sở

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày ...... tháng ....... năm ......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Link download : Mẫu số C70a_HD


Cùng bình luận !