Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Nội dung bảng kết quả hoạt động kinh doanh
2015/05/11 Bình luận : Lượt xem: 12040
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho cả 1 năm tài chính cần thể hiện những gì ? Làm như thế nào trong cho ra một bản hoàn chỉnh....

Nội dung bảng kết quả hoạt động kinh doanh

KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyên đào tạo và làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp. Chia sẻ một chút kinh nghiệm và bảng báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2015 vừa qua.

Khái niệm: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính và hoạt động kinh doanh khác tình hính thực hiện nghĩa vụ đối với NN về thuế và các khoản phải nộp khác, tình hính thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm.

Kết cấu và nội dung bảng kết quả kinh doanh:

+ Phần 1: Lãi - Lỗ
 - Tổng doanh thu : là mọi số tiền thu được do bán hàng hoá.
 - Các khoản trừ : các khoản làm giảm doanh thu như chiết khấu, giảm giá...
 - Doanh thu thuần: doanh thu bán hàng đã trừ các khoản giảm trừ.
 - Giá vốn bán hàng: Phản ánh mọi giá trị mua của hàng hoá, giá thành sản phẩm, chi phí trực tiếp của các dịch vụ đã bán ra trong kỳ.
 - Lợi nhuận gộp: phản ánh chênh lệch giữa doanh thu thuần và vốn bán hàng
 - Chi phí bán hàng
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 - Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh: bằng lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 - Thu nhập hoạt động tài chính
 - Lợi nhuận hoạt động tài chính
 - Chi phí hoạt động tài chính
 - Lợi nhuận bất thường
 - Tổng lợi nhuận trước thuế.
  - Thuế TNDN phải nộp.
 - Lợi nhuận sau thuế.

+ Phần 2 : tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
 - Thuế
 - các khoản phải nộp khác
 - Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang kỳ này.

+ Phần 3: Thuế GTGT được khấu trừ được miễn giảm
 - Thuế GTGT được khấu trừ.
 - Thuế GTGT được hoàn lại
 - Thuế GTGT được miễn giảm.

Bạn tham khảo thêm: kết cấu bảng cân đối kế toán 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]