Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Hướng dẫn các định khoản và hạch toán tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
2015/06/25 Bình luận : Lượt xem: 13630
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn các định khoản và hạch toán tài khoản 136 - Phải thu nội bộ Vậy tài khoản 136 có tác dụng gì ? Kết cấu của tài khoản 136 - Phải Thu Nội Bộ Một số nghiệp vụ thưởng gặp với tài khoản 136

Tài khoản 136 - Phải Thu Nội Bộ

TRUNG TAM KE TOAN HA NOI Hướng dẫn các định khoản và hạch toán tài khoản 136 - Phải thu nội bộ. Vậy tài khoản 136 có tác dụng gì ?  Tài khoản 136 dùng để phản các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ, có 4 tài khoản cấp 2 theo thông tư 200 :

- TK 1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
        
- TK 1362  Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
        
- TK 1363  Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
        
- TK 1368  Phải thu nội bộ khác


Kết cấu của tài khoản 136 - Phải Thu Nội Bộ

 Bên Nợ Bên Có

- Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới (bao gồm vốn cấp trực tiếp và cấp bằng các phương thức khác);

- Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên, cấp dưới;

- Kinh phí chủ đầu tư giao cho BQLDA; các khoản khác được ghi tăng số phải thu của chủ đầu tư đối với BQLDA;

- Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, các khoản đơn vị cấp dưới phải nộp;

- Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về, các khoản cấp trên phải giao xuống;

- Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho đơn vị cấp trên, cấp dưới, giữa các đơn vị nội bộ.

Số dư bên Nợ:

Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.

- Giá trị TSCĐ hoàn thành chuyển lên từ BQLDA; các khoản khác được ghi giảm số phải thu của chủ đầu tư đối với BQLDA;

- Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị thành viên;

- Quyết toán với đơn vị thành viên về kinh phí sự nghiệp đã cấp, đã sử dụng;

- Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;

- Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.

 

Một số nghiệp vụ thưởng gặp với tài khoản 136

- Khi đơn vị cấp dưới nhận được vốn do Tổng công ty, công ty giao xuống, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

     Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.

- Khi đơn vị cấp trên (Tổng công ty, công ty) giao vốn kinh doanh cho đơn vị trực thuộc, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc)

     Có các TK 111, 112,. . .

-  Khi chi hộ, trả hộ cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)

     Có các TK 112, 111,. . .

- Phải thu đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác về doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)

     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( chi tiết giao dịch bán hàng nội bộ)

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

          Có các TK 154, 155, 156.

-  Trường hợp đơn vị cấp trên giao vốn kinh doanh cho đơn vị trực thuộc bằng tài sản cố định, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (Giá trị còn lại của TSCĐ) (1361)

Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (Giá trị hao mòn của TSCĐ)

     Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

- Khi nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh toán về các khoản phải thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 153,. . .

     Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).

- Khoản phải thu về lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khác ở các đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)

     Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối.

Để chi tiết hơn cho từng tài khoản các bạn tham khảo thêm một số bài tập định khoản kế toán , các phương pháp định khoản kế toán nhiểu tài khoản khác nữa.


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]