2015/07/31 Bình luận : Lượt xem: 4116
Tiếp theo thông tư 200, BTC đã ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư 202/2014/TT-BTC

Ngày 22 tháng 12 năm 2014 đã ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC nhằm bổ thêm cho thông tư 200/2014/BTC với việc hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Sau đây là một số điểm mới của thông tư 202/2014/TT-BTC:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
Điều 3. Yêu cầu của Báo cáo tài chính hợp nhất
Điều 4. Kỳ lập Báo cáo tài chính hợp nhất
Điều 5. Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất
Điều 6. Thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất
Điều 7. Nơi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất
Điều 8. Xác định công ty mẹ
Điều 9. Nguyên tắc xác định quyền kiểm soát, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát nắm giữ trong công ty con
Điều 10. Nguyên tắc chung khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất
Điều 11. Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa công ty mẹ và công ty con
Điều 12. Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất
Điều 13. Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất
Điều 14. Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua
Điều 15. Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn
Điều 16. Phương pháp kế toán loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con
Điều 17. Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu quỹ) và đầu tư ngược lại công ty mẹ
Điều 18. Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh
Điều 19. Điều chỉnh ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ khi thu hồi tài sản và thanh toán nợ phải trả của công ty con khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất
Điều 20. Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại
Điều 21. Nguyên tắc xác định giá trị và tách lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ
Điều 22. Phương pháp kế toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con tại thời điểm cuối kỳ
Điều 23. Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng, phúc lợi
Điều 24. Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát
Điều 25. Phương pháp điều chỉnh quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Điều 26. Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn
Điều 27. Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ
Điều 28. Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn
Điều 29. Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty con
Điều 30. Loại trừ cổ tức công ty mẹ được chia từ lợi nhuận sau ngày mua của công ty con
Điều 31. Các khoản vay trong nội bộ
Điều 32. Điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác
Điều 33. Bút toán kết chuyển
....................

Download TT 202/2014/BTC

 

 

 


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/