2015/07/31 Bình luận : Lượt xem: 8825
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hợp nhất bảng cân đối kế toán cần theo trình tự nào không ? và Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán diễn ra như thế nào ? Theo thông tư hay nghị định nào ?

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán

Hợp nhất bảng cân đối kế toán giữa công ty mẹ và công ty con cần làm theo trình tự nhất định. Mà trình tự này được thông tư 202 nêu rất rõ các bước cần phải làm như thế nào.

Sau đây là 7 bước đêr hợp nhất bảng cân đối kế toán cho công ty mẹ và công ty con:

1. Hợp cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn.

2. Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con, phần tài sản thuần của công ty mẹ nắm giữ trong vốn chủ sở hữu của công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua giá rẻ (nếu có).


3. Phân bổ lợi thế thương mại (nếu có).


4. Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát.


5. Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong tập đoàn.


6. Lập Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất. Sau khi lập các bút toán điều chỉnh, căn cứ vào chênh lệch giữa số điều chỉnh tăng và số điều chỉnh giảm của các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển để phản ánh tổng ảnh hưởng phát sinh từ việc điều chỉnh doanh thu, chi phí tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.


7. Lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ cho các giao dịch phát sinh trong nội bộ tập đoàn.

 

Để có thể rõ hơn về việc hợp nhất bảng cân đối kế toán bạn có thể tham khảo thêm thông tư 202/2014/BTC có cái nhìn tổng quan hơn.

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !