Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Bảng hệ thống chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp 2015
2015/11/06 Bình luận : Lượt xem: 7900
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP LÀ GÌ ? Áp dụng cho các đơn vị hành chính nào trong hệ thống kế toán của chúng ta hiện nay.

 Bảng hệ thống chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP LÀ GÌ ? Áp dụng cho các đơn vị hành chính nào trong hệ thống kế toán của chúng ta hiện nay.

Sau đây bảng hệ thống chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất hiện nay của nước ta ban hành 2015.

 

S TT

 

TÊN CHỨNG TỪ

 

SỐ HIỆU

LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

BB

HD

1

2

3

4

5

A

Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết    định

 

 

 

 

này

 

 

I

Chỉ tiêu lao động tiền lương

 

 

1

Bảng chấm công

C01a-HD

x

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

C01b-HD

x

3

Giấy báo làm thêm giờ

C01c-HD

x

4

Bảng thanh toán tiền lương

C02a-HD

x

5

Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

C02b-HD

x

6

Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)

C03-HD

x

7

Bảng thanh toán tiền thưởng

C04-HD

x

8

Bảng thanh toán phụ cấp

C05-HD

x

9

Giấy đi đường

C06-HD

x

10

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

C07-HD

x

11

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

C08-HD

x

12

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

C09-HD

x

13

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

C10-HD

x

14

Bảng  kê trích nộp các khoản theo lương

C11-HD

x

15

Bảng kê thanh toán công tác phí

C12-HD

x

II

Chỉ tiêu vật tư

 

 

1

Phiếu nhập kho

C 20 - HD

x

2

Phiếu xuất kho

C 21 - HD

x

3

Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ

C 22 - HD

x

4

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản   phẩm,

C 23 - HD

x

 

 

 

hàng hoá

 

 

 

5

Bảng kê mua hàng

C 24 - HD

 

x

6

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản

C 25 - HD

 

x

 

phẩm, hàng hoá

 

 

 

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

 

1

Phiếu thu

C 30 - BB

x

 

2

Phiếu chi

C 31 - BB

x

 

3

Giấy đề nghị tạm ứng

C 32 - HD

 

x

4

Giấy thanh toán tạm ứng

C 33 - BB

x

 

5

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng    Việt

C 34 - HD

 

x

 

Nam)

 

 

 

6

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ,

C 35 - HD

 

x

 

vàng bạc, kim khí quí, đá quí)

 

 

 

7

Giấy đề nghị thanh toán

C 37 - HD

 

x

8

Biên lai thu tiền

C 38 - BB

x

 

9

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội  thảo,

C 40a- HD

 

x

 

tập huấn

 

 

 

10

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội  thảo,

C 40b- HD

 

x

 

tập huấn

 

 

 

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

C 50 - BD

 

x

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

C 51 - HD

 

x

3

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

C 52 - HD

 

x

4

Biên bản kiểm kê TSCĐ

C 53 - HD

 

x

5

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn  hoàn

C54 - HD

 

x

 

thành

 

 

 

6

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55a - HD

 

x

7

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

C55b - HD

 

x

B

Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác

 

 

 

1

 

 

 

2

Giấy xác nhận hàng viện trợ không hoàn lại

 

 

 

3

Giấy xác nhận tiền viện trợ không hoàn lại

 

 

 

4

Bảng kê chứng từ gốc gửi nhà tài trợ

 

 

 

5

Đề nghị ghi thu- ghi chi ngân sách tiền,  hàng

 

 

 

 

viện trợ

 

 

 

6

Hoá đơn GTGT

01 GTKT-

x

 

 

 

3LL

 

 

7

Hoá đơn bán hàng thông thường

02 GTGT-

x

 

 

 

3LL

 

 

8

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

03PXK- 3LL

x

 

9

Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý

04 H02- 3LL

x

 

10

Hoá đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính tiền)

 

x

 

11

Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có

04/GTGT

x

 

 

hoá đơn

 

 

 

 

 

12

Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH

 

 

 

13

Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm  đau,

 

thai sản

14

Giấy   rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh     tiền

 

mặt

15

Giấy  rút  dự  toán  ngân  sách  kiêm   chuyển

 

khoản, chuyển tiền thư- điện cấp séc bảo chi

16

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

17

Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt

18

Giấy nộp trả  kinh phí bằng chuyển khoản

19

Bảng kê nộp séc

20

Uỷ nhiệm thu

21

Uỷ nhiệm chi

22

Giấy rút vốn đầu tư  kiêm lĩnh tiền mặt

23

Giấy  rút  vốn  đầu  tư  kiêm  chuyển    khoản,

 

chuyển tiền thư- điện cấp séc bảo chi

24

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

25

Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng tiền mặt

26

Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng chuyển khoản

27

Giấy ghi thu – ghi chi vốn đầu tư

 

.......................

Ghi chú:

- BB: Mẫu bắt buộc

- HD: Mẫu hướng dẫn


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]