Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Bảng hệ thống tài khoản kế toán HCSN 2015
2015/11/06 Bình luận : Lượt xem: 12187
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Kế toán hành chính sự nghiệp là gì ? Bảng hệ thống tài khoản của kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất năm 2015 cho doanh nghiệp.

Bảng hệ thống tài khoản kế toán HCSN

Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp và hệ thống kế toán doanh nghiệp việt nam có nhiều điểm tương đồng. Sử dụng chung nhiều tài khoản với nhau. Đồng thời có tài khoản kế toán mà chúng được sử dụng đơn vị này mà không sử dụng đơn vị kia.

 

STT

SỐ HIỆU TK

 

TÊN TÀI KHOẢN

PHẠM VI ÁP DỤNG

 

GHI CHÚ

 

 

LOẠI TK 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ

 

 

1

111

Tiền mặt

Mọi đơn vị

 

 

1111

Tiền Việt Nam

 

 

 

1112

Ngoại tệ

 

 

 

1113

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

 

 

2

112

Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Mọi đơn vị

Chi tiết theo từng TK tại từng NH, KB

 

1121

Tiền Việt Nam

 

 

1122

Ngoại tệ

 

 

1123

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

 

 

3

113

Tiền đang chuyển

Mọi đơn vị

 

4

121

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Đơn vị có phát

 

 

1211

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

sinh

 

 

1218

Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

 

 

5

152

Nguyên liệu, vật liệu

Mọi đơn vị

Chi tiết theo

 

 

6

153

Công cụ, dụng cụ

Mọi đơn vị

7

155

Sản phẩm, hàng hoá

Đơn vị có hoạt động  SX, KD

Chi tiết theo sản phẩm, hàng hoá

 

1551

Sản phẩm

 

1552

Hàng hoá

 

 

 

LOẠI TK 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

 

8

211

TSCĐ hữu hình

Mọi đơn vị

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

 

2111

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

 

2113

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

 

 

2114

Thiết bị, dụng cụ quản lý

 

 

 

2115

Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

 

 

 

2118

Tài sản cố định khác

 

 

9

213

TSCĐ vô hình

Mọi đơn vị

 

10

214

Hao mòn TSCĐ

Mọi đơn vị

 

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

 

 

2142

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

 

11

221

Đầu tư tài chính dài hạn

 

 

 

2211

Đầu tư chứng khoán dài hạn

 

 

 

2212

Vốn góp

 

 

 

2218

Đầu tư tài chính dài hạn khác

 

 

12

241

XDCB dở dang

 

 

 

2411

Mua sắm TSCĐ

 

 

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

 

 

2413

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

LOẠI TK 3: THANH TOÁN

 

 

13

311

Các khoản phải thu

Mọi đơn vị

Chi tiết theo yêu cấu quản lý

 

3111

Phải thu của khách hàng

 

 

3113

Thuế GTGT được khấu trừ

Đơn vị được khấu trừ thuế GTGT

 

31131

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

 

 

31132

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

 

 

 

3118

Phải thu khác

 

 

14

312

Tạm ứng

Mọi đơn vị

Chi tiết từng đối tượng

15

313

Cho vay

Đơn vị có dự án tín dụng

Chi tiết từng đối tượng

 

3131

Cho vay trong hạn

 

3132

Cho vay quá hạn

 

 

 

3133

Khoanh nợ cho vay

 

 

16

331

Các khoản phải trả

Mọi đơn vị

Chi tiết

 

>> Bảng hệ thống chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

3311

Phải trả người cung cấp

 

từng đối tượng

 

3312

Phải trả nợ vay

 

 

 

3318

Phải trả khác

 

 

17

332

Các khoản phải nộp theo lương

Mọi đơn vị

 

 

3321

Bảo hiểm xã hội

 

 

 

3322

Bảo hiểm y tế

 

 

 

3323

Kinh phí công đoàn

 

 

18

333

Các khoản phải nộp nhà nước

Các đơn vị có phát sinh

 

 

3331

Thuế GTGT phải nộp

 

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

 

 

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 

 

 

3332

Phí, lệ phí

 

 

 

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

3337

Thuế khác

 

 

 

3338

Các khoản phải nộp khác

 

 

19

334

Phải trả công chức, viên chức

Mọi đơn vị

 

20

335

Phải trả các đối tượng khác

 

Chi tiết theo từng đối tượng

 

 

 

 

21

336

Tạm ứng kinh phí

 

 

22

337

Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau

 

 

 

3371

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

 

 

 

3372

Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành

 

 

 

3373

Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

23

341

Kinh phí cấp cho cấp dưới

Các đơn vị cấp trên

Chi tiết cho từng đơn

vị

24

342

Thanh toán nội bộ

Đơn vị có phát sinh

 

 

 

LOẠI TK 4 – NGUỒN KINH PHÍ

 

 

25

411

Nguồn vốn kinh doanh

Đơn vị có hoạt động SXKD

Chi tiết theo từng nguồn

 

 

 

 

26

412

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Đơn vị có phát sinh

 

27

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Đơn vị có

 

 

 

 

ngoại tệ

 

28

421

Chênh lệch thu, chi chưa xử lý

 

 

 

 

 

4211

Chênh   lệch thường xuyên

thu,

chi

hoạt

động

 

 

 

4212

Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh

 

 

 

4213

Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước

Đơn vị có đơn đặt hàng của Nhà nước

 

 

4218

Chênh lệch thu, chi hoạt động khác

 

 

29

431

Các quỹ

Mọi đơn vị

 

 

4311

Quỹ khen thưởng

 

 

 

4312

Quỹ phúc lợi

 

 

 

4313

Quỹ ổn định thu nhập

 

 

 

4314

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

 

30

441

Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

Đơn vị có đầu

 

tư XDCB dự án

 

 

4411

Nguồn kinh phí NSNN cấp

 

 

4413

Nguồn kinh phí viện trợ

 

 

4418

Nguồn khác

 

 

31

461

Nguồn kinh phí hoạt động

Mọi đơn vị

Chi tiết từng nguồn KP

 

4611

Năm trước

 

 

46111

Nguồn kinh phí thường xuyên

 

 

 

46112

Nguồn kinh phí không thường xuyên

 

 

 

4612

Năm nay

 

 

 

46121

Nguồn kinh phí thường xuyên

 

 

 

46122

Nguồn kinh phí không thường xuyên

 

 

 

4613

Năm sau

 

 

 

46131

Nguồn kinh phí thường xuyên

 

 

 

46132

Nguồn kinh phí không thường xuyên

 

 

32

462

Nguồn kinh phí dự án

Đơn vị có dự án

 

 

4621

Nguồn kinh phí NSNN cấp

 

 

4623

Nguồn kinh phí viện trợ

 

 

 

4628

Nguồn khác

 

 

33

465

Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước

Đơn vị có đơn đặt hàng của Nhà nước

 

34

466

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Mọi đơn vị

 

 

 

LOẠI TK 5- CÁC KHOẢN THU

 

 

35

511

Các khoản thu

Đơn vị có phát sinh

 

 

5111

Thu phí, lệ phí

 

 

5112

Thu theo đơn đặt hàng của nhà nước

 

 

 

5118

Thu khác

 

 

36

521

Thu chưa qua ngân sách

Đơn vị có

 

 

5211

Phí, lệ phí

phát sinh

 


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]