Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mau sô B02-DN)
2019/07/03 Bình luận : Lượt xem: 1233
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp chi tiết theo từng hoạt động sản xuâ't kinh doanh (bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và hoạt động khác).

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mau sô B02-DN)

 1. Khái niệm, nội dung và kết cấu cíia Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Khái niệm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp chi tiết theo từng hoạt động sản xuâ't kinh doanh (bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và hoạt động khác).
 • Nội dung và kết cấu báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được lập theo kết cấu chiều dọc (một bên), trình bày nội dung cơ bản về chi phí, doanh thu và kết quả từng loại giao dịch và sự kiện như:

+ Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

+ Hoạt động tài chính (Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tóc và lợi nhuận được chia...).

+ Chi phí, thu nhập khác.

 • Các chỉ tiêu được báo cáo chi tiết theo 5 cột: Chỉ tiêu, Mã số, Thuye't minh, Năm nay, Năm trước.
 1. Cơ sở sô'liệu và phương lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Cơ sở sôliệu:
 • Báo cáo kê't quả hoạt động kinh doanh của cùng kỳ kế toán năm trước.
 • SỔ kế toán tổng hợp và chi tiết các tài khoản loại 5, 6, 7,8, 9 có liên quan.
 • Phương pháp lập:
 • "Mã số": Ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập báo cáo tài chính tổng họp hoặc báo cáo tài chính hợp nhát.
 • Sô' hiệu ghi vào cột 3 "Thuyết minh" của báo cáo kỳ này thể hiện số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính năm.
 • SỐ liệu ghi vào cột 5 "Năm trước" của báo cáo kỳ này năm nay được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 "Năm nay" của từng chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo này năm trước.
 • Nội dung và phương phấp lập cấc chỉ tiêu ghi vào cột 4 "Năm nay" như sau:
 • Doanh thu bán hàng và cung câị) dịch vụ (MS 01): Phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kê'sô' phát sinh Có của TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung câ'p dịch vụ và TK 512 - Doanh thu nội bộ trong kỳ báo cáo.
 • Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02): Phản ánh tổng họp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong kỳ, bao gổm: Các khoản chie't khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuê' tiêu thụ đặc biệt, thuê' xuâ't khẩu, thuê' GTGT tính theo phương pháp trực tiê'p phải nộp tương ứng với sô' doanh thu được xác định kỳ báo cáo. Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kê' sô' phát sinh bên Nợ TK 511, 512 đối ứng với bên Có TK 521, 531, 532, 3331, 3332, 3333.
 • Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10): Chỉ tiêu này phản ánh sô' doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐSĐT và cung cấp dịch vụ đã trừ đi các khoản giảm trừ (mã sô' 02). MS 10 = MS 01 - MS 02.
 • Giá vốn hàng bán (MS 11): Phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiê'p của các dịch vụ đã cung cấp, chi phí khác đuợc tính vào hoặc ghi giảm giá vôh hàng bán trong kỳ báo cáo. Sô' liệu đê’ ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế sô' phát sinh bên Có của TK 632 đôì ứng bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo.
 • Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung câp dịch vụ (MS 20): Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hóa, thành phẩm, BĐSĐT và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo. MS 20 = MS10 - MS 11.
 • Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21): Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần (Tổng doanh thu trừ (-) thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp (nếu có) liên quan đến hoạt động tài chính) phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế sô'phát sinh Nợ của TK 515 đô'i ứng vói bên Có TI< 911 trong kỳ báo cáo.
 • Chi phí tài chính (MS 22): Phản ánh tổng chi phí tài chính, gổm tiền lãi vay phải trả, chi phí bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh,... phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế sô' phát sinh bên Có TK 635 đôì ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.
 • Chi phỉ lãi vay (MS 23): Phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kê' toán chi tiết TI< 635 trong kỳ báo cáo.
 • Chi phí bán hàng (MS 24): Phản ánh tổng chi phí bán hàng phân bổ cho sô' hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ báo cáo. Sồ' liệu đê’ ghi vào chỉ tiêu này là phát sinh ben bên Có TK 641, đồi ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.
 • Chi phỉ quản lý doanh nghiệp (MS 25): Phản ánh tổng chi 

  phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sô' hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là phát sinh bên Có của TK 642 đôì ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.

 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (MS 30): Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở lợi nhuận thuần về bán hàng và cung câ'p dịch vụ cộng với doanh thu tài chính trừ đi chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. MS 30 = MS 20 + MS (21 - 22) - MS (24 + 25).
 • Thu nhập khác (MS 31): Phản ánh các khoản thu nhập khác (đã trừ thuếGTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiê'p) phát sinh trong kỳ báo cáo. Sô' liệu đê’ ghi vào chỉ tiêu này là lũy kê'sô'phát sinh bên Nợ TK 711 đôì ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ phí khác (MS 32): Phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kê'sô' phát sinh bên Có TK 811 đổi ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.
 • Lợi nhuận khấc (MS 40): Chỉ tiêu này phản ánh phần chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác với chi phí khác. MS 40 = MS 31 - MS 32.
 • Tông lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 50): Chỉ tiêu này phản ánh tổng sô' lợi nhuận kê'toán thực hiện trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. MS 50 = MS 30 + MS 40.
 • Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51): Phản ánh chi phí thuê'thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong kỳ báo cáo. Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô' phát sinh bên Có TK 8211 đối ứng bên Nợ TK 911.
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52): Phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 8212 đổi ứng bên Nợ TK 911 hoặc số phát sinh bên Nọ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 (truờng hợp này ghi bằng số âm).
 • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (MS 60): Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. MS 60 = MS 50- MS51 - MS 52.
 • Lãi cơ bản trên cố phiếu (MS 70): Chỉ áp dụng trong các công ty cổ phần, không có trong các doanh nghiệp khác.
 • Lãi suy giảm trên cô’phiếu (Mã sô'71): Chỉ tiêu này phản ánh lãi suy giảm trên cổ phiêu, có tính đến sự tác động của các công cụ trong tuơng lai có thể được chuyên đổi thành cổ phiếu và pha loãng giá trị cổ phiếu. Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính của công ty cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với công ty mẹ là công ty cổ phần, chỉ tiêu này chỉ được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhâ't, không trình bày trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu biểu B02-DN được ban hành ở Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]