Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Báo cáo lưu chuyên tiền tệ (Mẩu số B03 - DN)
2019/07/03 Bình luận : Lượt xem: 1258
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Báo cáo lưu chuyên tiền tệ (Mẩu số B03 - DN) Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng

Báo cáo lưu chuyên tiền tệ (Mẩu số B03 - DN)


1. Khái niệm, nội dung, kết cấu và nguyên tắc lập Báo cấo ỉưu chuyển tiền tệ
* Khái niệm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

* Nguyên tắc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 (VAS sô' 24), khi lập BCLCTT cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản sau:

 • Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền (kỳ phiếu ngân hàng, tín phiêu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi...).
 • Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần:

+ Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng như tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ sở hữu tài sản; Các quỹ đầu tư giữ cho khách hàng...;

+ Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn như: Mua, bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; Các khoản đi vay hoặc cho vay ngắn hạn khác có thời hạn thanh toán không quá 3 tháng.

 • Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền chính thức trong ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các tổ chức hoạt động ở nước ngoài phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính của công ty mẹ theo tỷ giá thực tế tại ngày lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, như:

  + Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiê'p hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;

  + Việc mua một doanh nghiệp thông qua phát hành cô’ phiêu;

  + Việc chuyển nợ thành vôh chủ sở hữu.

 • Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tưong đưong tiền có sô' dư cuôì kỳ lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
 • Nội dung và kê't câỉi Báo cáo lưu chuyên tiền tệ
 • BCLCTT được lập theo kết cấu 1 bên (chiều dọc) gồm 3 phần cơ bản:

 • Phần I: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh phản ánh việc hình thành luồng tiền có liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yêu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.
 • Phần II: Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền có liên quan đến việc mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.
 • Phần III: Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ’ các hoạt động tạo ra những thay đổi về quy mô và kết câu của 'vốn chủ sở hữu và vôh vay của doanh nghiệp.
 • .2. Cơ sở sô' liệu và phương phấp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào:

 • Bảng Cân đôì kế toán;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
 • Các tài liệu kế toán khác như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển"; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các Tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác...
 • Phương pháp lập Báo cáo lim chuyển tiền tệ

BCLCTT có thể được lập theo một trong hai phưong pháp, đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Hai phương pháp này chỉ khác nhau trong phần I "Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh", còn hai phần sau cách lập hoàn toàn giông nhau.

 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 • Phẩn I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Tiền thu từ bán hàng, cung câp dịch vụ và doanh thu khác - Mã sô'01

Chỉ bêu này được lập căn cứ vào tống số tiền đã thu (tổng giá thanh toán) trong kỳ do bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ, tiền bản quyền, plứ, hoa hổng và các khoản doanh thu khác (như bán chứng khoán vì mục đích thương mại) (nêu có), trừ các khoản doanh thu được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, kể cả các khoản tiền đã thu từ các cung cap dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ các kỳ trước nhung kỳ này mói thu được tiền và số tiên ứng trước của người mua hàng hóa, dịch vụ.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đuợc lây từ sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" (phần thu tiền), sổ kế toán các tài khoản phải trả (Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ chuyên trả ngay các khoản công nợ) trong kỳ báo cáo sau khi đôì chiếu với sổ kế toán các tài khoản "Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ" (bán hàng, cung cấp dịch vụ thu dền ngay) và sổ kế toán tài khoản "Phải thu của khách hàng" (bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ các kỳ truớc, đã thu được tiền trong kỳ này) hoặc số tiền ứng trước trong kỳ của người mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, sổ kê'toán tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn" và tài khoản "Doanh thu hoạt động tài chính" (bán chứng khoán vì mục đích thương mại thu tiền ngay).

- Tiền trả cho người cung câp hàng hóa, dịch vụ - Mã sô'02

Chỉ tìêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã trà (tổng giá thanh toán) trong kỳ cho người cung cap hàng hóa, dịch vụ, chi mua chứng khoán vì mục đích thương mại (nêu có), kể cả sô' tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả liên quan đên giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ các kỳ trước nhưng kỳ này mới trả tiền và sô' tiền chi ứng trước cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lây từ sổ kê'toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang chuyển" (phần chi tiền), sổ kê' toán tài khoản "Phải thu của khách hàng" (phần chi tiền từ thu các khoản phải thu của khách hàng), sổ kế toán tài khoản "Vay ngắn hạn" (phần chi tiền từ tiền vay ngắn hạn nhận được chuyển trả ngay cho người bán) trong kỳ báo cáo, sau khi đôì chiêu với số kê'toán tài khoản "Phải trả cho người bán", sổ kê' toán các tài khoản hàng tồn kho và các tài khoản có liên quan khác, chi tiê't phần

đã trả bằng tiền trong kỳ báo cáo, sổ kế toán các tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn" (chi mua chứng khoán vì mục đích thương mại). Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

 • Tiền trả cho người lao động - Mã sô'03

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã trả cho người lao động trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng... do doanh nghiệp đã thanh toán hoặc tạm ứng.

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lây từ sổ kê'toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" (phần chi tiền) trong kỳ báo cáo, sau khi đô'i chiêu với sổ kế toán tài khoản "Phải trả công nhân viên" - phần đã trả bằng tiền trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

 • Tiền lãi vay đã trả - Mã sô'04

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả phát sinh từ các kỳ trước và đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ này.

Sô' liệu đê’ ghi vào chi tiêu này được lây từ sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang chuyển", sổ kế toán tài khoản "Phải thu của khách hàng" (phần tiền trả lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đôì chiêu với sổ kế toán tài khoản "Chi phí phải trả" (theo dõi sô' tiền lãi vay phải trả) và các tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

 • Tiền đã nộp thuếTNDN - Mã sô'05
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã nộp thuếTNDN cho Nhà nước trong kỳ báo cáo, bao gổm số tiền thuếTNDN đã nộp của kỳ này, số thuếTNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và sô' thuê' TNDN nộp trước (nếu có).

  SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lâỳ từ sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang chuyển" (phần chi tiền), sổ kế toán tài khoản "Phải thu của khách hàng" (phần tiền nộp thuếTNDN từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đôì chiêu với sổ kê' toán tài khoản "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" (phần thuếTNDN đã nộp trong kỳ báo cáo). Chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đon (***).

 • Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Mã sô'06
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã thu từ các khoản khác tò hoạt động kinh doanh, ngoài khoản tiền thu được phản ánh ở Mã sô' 01, như: Tiền thu từ khoản thu nhập khác (tiền thu về được bồi thường, được phạt, tiền thưởng, và các khoản tiền thu khác...); Tiền đã thu do được hoàn thuê'; Tiền thu được do nhận ký quỹ, ký cược; Tiền thu hổi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền thu từ nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án (nếu có); Tiền được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; Tiền nhận được ghi tăng các quỹ do cấp trên câ'p hoặc câ'p dưới nộp...

  Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này lây tò sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" sau khi đôì chiếu vói sổ kế toán các tài khoản "Thu nhập khác", tài khoản "Thuế GTGT được khấu trừ" và sổ kế toán các tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.

 • Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh - Mã sô'07

 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sò' tiền đã chi về các khoản khác, ngoài các khoản tiền chi liên quan đêh hoạt động sản xuâ't, kinh doanh trong kỳ báo cáo được phản ánh ở Mã sô' 02, 03, 04, 05, như: Tiền chi bồi thường, bị phạt và các khoản chi phí khác; Tiền nộp các loại thuê' (không bao gồm thuếTNDN); Tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất; Tiền chi đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền trả lại các khoản nhận ký cược, ký quỹ; Tiền chi từ quỹ khen thưởng, phúc lọi; Tiền chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án; Tiền chi nộp các quỹ lên cấp trên hoặc câp cho cap dưới,...

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang chuyển" trong kỳ báo cáo, sau khi đôỉ chiếu với sổ kế toán các tài khoản "Chi phí khác", "Thuê'và các khoản phải nộp Nhà nước", "Chi sự nghiệp" và các tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

 • Lưu chuyển tiêh thuần từ hoạt động kinh doanh - Mã sô'20

Chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh" phản ánh chênh lệch giữa tổng sô' tiền thu vào vói tổng sô' tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo.

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng sô' liệu các chỉ tiêu từ mã sô' 01 đến mã sô' 07. Nếu sô' liệu chỉ tiêu này là sô' âm thì ghi trong ngoặc đơn (***).

Mã sô'20 = Mã sô'01 + Mã sô'02 + Mã sô'03 + Mã sỗ'04 + Mã sô'05 + Mã sô'06 + Mã sô'07

• Phần II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đẩu tư

 • Tiêh chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -Mã sô'21

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã chi đê’ mua sắm, xây dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vôh hóa thành TSCĐ vô hình, tiền chi cho hoạt động đầu tư xây dựng dở dang, đầu tư bâ't động sản trong kỳ báo cáo.

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này lây tò sổ kê' toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển" (phần chi tiền), sổ kế toán tài khoản "Phải thu của khách hàng" (phần chi tiền từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng), sổ kế toán tài khoản "Vay dài hạn" (Phần chi tiền tù’ tiền vay dài hạn nhận được chuyển trả ngay cho người bán) trong kỳ báo cáo, sau khi đôì chiêu với sổ kê'toán các tài khoản "TSCĐ hữu hình", "TSCĐ vô hình", "Xây dụng cơ bản dở dang", "Đầu tư dài hạn khác", "Phải trả cho người bán" trong kỳ báo cáo và được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - Mã sô'22

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sô' tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và bâ't động sản đầu tư trong kỳ báo cáo.

SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa sô' tiền thu và sô' tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bâ't động sản đầu tư. Số tiền thu được lây tù' sổ kê' toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", sau khi đối chiêu với sổ kê' toán tài khoản "Thu nhập khác" (chi tiết thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ), sổ kế toán tài khoản "Doanh thu hoạt động tài chính" (chi tiết thu về bán bất động sản đầu tư), sổ kế toán tài khoản "Phải thu của khách hàng" (phần Hển thu liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác) trong kỳ báo cáo. Sô' tiền chi được lâỳ từ sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng",

"Tiền đang chuyển", sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản "Chi phí tài chính" và "Chi phí khác" (chi tiết chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đon (***) nêu sô' tiền thực thu nhỏ hơn sô' tiền thực chi.

 • Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác - Mã sô'23

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi cho bên khác vay, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiêu...) vì mục đích nắm giữ đầu tư trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm tiền chi mua các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua các công cụ nợ vì mục đích thương mại.

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này lâỳ từ sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gừi Ngân hàng", "Tiêh đang chuyên", sau khi đối chiêu với sổ kế toán các tài khoản "Đầu tư ngắn hạn khác", "Đầu tư dài hạn khác" (chi tiết các khoản tiền chi cho vay), tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn", "Đầu tư chứng khoán dài hạn" chi tiết tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (trái phiêu, tín phiêu, kỳ phiêu...) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

 • Tiền thu hồi cho vay, bán lại cồng cụ nợ của đơn vị khác - Mã số24

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ việc thu hổi lại sô' tiền gô'c đã cho vay, tù’ bán lại hoặc thanh toán các công cụ nợ của đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm tiền thu từ bán các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và bán các công cụ nợ vì 

mục đích thương mại.

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này lây từ sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", sau khi đôì chiếu vói sổ kế toán các tài khoản "Đầu tư ngắn hạn khác", "Đẩu tư dài hạn khác" (chi tiết thu hồi tiền cho vay) và các tài khoản "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn", "Đầu tư chứng khoán dài hạn" (chi tiết sô' tiền thu do bán lại các công cụ nợ [trái phiêu, tín phiêu, kỳ phiêu]).

 • Tiền chi đần tư vôh vào đơn vị khác - Mã sô'25

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi đê’ đầu tư vôh vào doanh nghiệp khác trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền chi đầu tư vốn dưới hình thức mua cổ phiêu, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh đồng kiêm soát, công ty liên kết (không bao gồm tiền chi mua cổ phiêu vì mục đích thương mại).

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kê' toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiên gửi Ngân hàng" và "Tiền đang chuyển", sau khi đôì chiếu với sổ kế toán các TK 221, 222, 223, 228 (chi tiết đầu tư cô’ phiêu), trong kỳ báo cáo và được ghi bằng sô' âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

 • Tiền thu hồi đầu tư vôh vào đơn vị khác - Mã sô'26

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền thu hổi các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (Do bán lại hoặc thanh lý các khoản vôn đã đầu tư vào đơn vị khác) trong kỳ báo cáo (không bao gồm tiền thu do bán cổ phiếu đã mua vì mục đích thương mại).

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy tò sổ kê' toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", sau khi đối chiêu với sổ kê' toán các TK 221, 222, 223, 228 (Chi tiết đầu tư vốn vào đơn vị khác) trong kỳ báo cáo.

 • Tỉm lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia - Mã số27

Chi tiêu này được lập căn cứ vào sô' tiền thu về các khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi từ mua và nắm giữ đầu tư các công cụ nợ (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...), cổ tóc và lợi nhuận nhận được từ góp vôn vào các đơn vị khác trong kỳ báo cáo.

Sô' liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 515, 121, 128, 221, 222, 223/228 và các Tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.

 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư - Mã sô'30

Chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đẩu tư" phản ánh chênh lệch giữa tổng sô' tiền thu vào với tổng sô' tiền chi ra từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng sô' liệu các chỉ tiêu có mã sô' từ mã sô' 21 đến mã sô' 27. Nếu sô' liệu chỉ tiêu này là sô' âm thì được ghi dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Mã sô'30 = Mã sô'21 + Mã sô'22 + Mã sô'23 + Mã sô'24 + Mã số25 + Mã sô'26 + Mã sô'27

• Phần III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 • Tiền thu từ phát hành cô’phiếu, nhận vôh góp của chủ sở hữu - Mã sô'31

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sô' tiền đã thu do các chủ sở hữu của doanh nghiệp góp vôh dưới các hình thức phát hành cổ phiếu thu bằng tiền (số tiền thu theo giá thực tế phát hành), tiền thu góp vôn bằng tiền của các chủ sở hữu, tiền thu do Nhà nước cấp vôh trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ được chuyển thành vốn cổ phần hoặc nhận vôh góp của chủ sở hữu bằng tài sản.

 

 


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]