2015/07/01 Bình luận : Lượt xem: 4241
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ký ban hành vào ngày 26/06/2015 và chính thức có hiệu lực từ 01/09/2015.

Download Nghị định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015

Ngày 26/06/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP nhằm bổ sung, sửa đổi một số điều lệ của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi tại một số điều như sau:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, như sau
  1. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 13 và bổ sung Khoản 20, 21, 22, 23 và 24 tại Điều 2.
  2. Bổ sung Điều 2a sau Điều 2.
      Điều 2a. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4.
      Điều 4. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng.
  4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5.
     Điều 5. Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng.
  5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6.
     Điều 6. Thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng.
  6. Sửa đổi Khoản 2, 3, 4 và bổ sung Khoản 5 Điều 7 .
  7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9.
     Điều 9. Quy định chung về chào bán chứng khoán ra công chúng.
  8. Sửa đổi Khoản 2 Điều 18.
  9. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 23.
  10. Bổ sung Điều 28a sau Điều 28.
       Điều 28a. Chào bán và niêm yết chứng chỉ quỹ tại nước ngoài.
  11. Sửa đổi Điểm b Khoản 1, bổ sung Điểm g Khoản 1, sửa đổi Khoản 2 Điều 37.
  12. Sửa đổi Điểm d Khoản 1, Khoản 2 Điều 38.
  13. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 39.
  14. Bổ sung Khoản 3 Điều 41.
  15. Sửa đổi Điểm a, b và c Khoản 3 Điều 53.
  16. Sửa đổi, bổ sung Điều 55.
       Điều 55. Niêm yết cổ phiếu của công ty hợp nhất, nhận sáp nhập, tổ chức phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, phần góp vốn của doanh nghiệp khác, chứng quyền có bảo đảm và trong trường hợp tổ chức lại các Sở Giao dịch chứng khoán.
  17. Sửa đổi, bổ sung Điều 56.
        Điều 56. Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết.
 18. Sửa đổi Điểm b Khoản 2, Điểm g Khoản 4 Điều 57.
 19. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 59.
 20. Sửa đổi Điểm e Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 4 Điều 60.
 21. Sửa đổi Khoản 9, bổ sung Khoản 11, 12, 13 Điều 71.
 22. Bổ sung Điều 90a sau Điều 90.
       Điều 90a. Góp vốn bằng bất động sản vào quỹ đầu tư bất động sản.
 23. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm đ Khoản 1 Điều 91.
     Điều 91. Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản.
24. Bãi bỏ Điều 3, Điều 8, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 23, Điểm i Khoản 1 Điều 60, Điểm b Khoản 10 Điều 71, Khoản 4 Điều 77.

Ta biết trước đó ngày 22/06/2015 bộ tài chính ban hành Thông tư 200/2015/BTC hướng dẫn thay đổi thủ tục thuế TNDN bạn nên tham khảo để nắm rõ hơn công việc kế toán.

Chi tiết hơn nghị định bạn có thể tải về và xem chi tiết tại đây : Nghị định 60/2015/NĐ-CP


Cùng bình luận !