2015/12/01 Bình luận : Lượt xem: 4133
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download file excel, word và tải về Mẫu bảng chấm công - Mẫu số: 01a- LĐTL được lao động (Ban hành theo QĐ số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/ 8 / 2007 của Bộ trưởng BTC).

Mẫu bảng chấm công - Mẫu số: 01a- LĐTL

Công việc kế toán tiền lương cần làm những gì ? Cần có biểu mẫu nào để chấm công cho nhân viên để cuối tháng có căn cứ tính tiền lương chuẩn nhất theo bộ luật hiện nay.

Mẫu bảng chấm công - Mẫu số: 01a- LĐTL 2015 được ban hành giúp bạn có được file tài liệu kế toán đầy đủ chi tiết hơn nữa cho doanh nghiệp công việc kế toán của mình.

Đơn vị : .................

 

Mẫu số: 01a- LĐTL

Bộ phận : ..............

 

(Ban hành theo QĐ số  74/2007/QĐ-BTC

 

 

ngày 21/ 8 / 2007 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ....năm......

 

 

 

 

Ngày trong tháng

Quy ra công

 

STT

 

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc

chức vụ

 

1

 

2

 

3

 

...

 

31

Số công hưởng lương

thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ....% lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

1

2

3

....

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   Ngày. ... tháng.. ... năm....

Người chấm công                                                       Phụ trách bộ phận                                                  Người duyệt         

   (Ký, họ tên)                                                                 (Ký, họ tên)                                                              (Ký, họ tên) 

 

Ký hiệu chấm công:

                                                                                                - Nghỉ phép:                           P        

- Lương thời gian:                +                                                        - Hội nghị, học tập:                H

- Ốm, điều dưỡng:               Ô                                                        - Nghỉ bù:                               NB

- Con ốm:                            Cô                                                           - Nghỉ không lương:              KL

- Thai sản:                           TS                                                       - Ngừng việc:                         N

- Tai nạn:                             T                                                         - Lao động nghĩa vụ:             LĐ

 

Link download: Mẫu bảng chấm công 

Download mau cham cong | tai ve mau bang cham cong | link download bang cham cong nhan vien van phong | file exel cham cong | file word cham cong hang thang


Cùng bình luận !