2015/11/25 Bình luận : Lượt xem: 7682
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download và tải về Mẫu Bảng thanh toán tiền lương Mẫu số 02 – LĐTL theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương Mẫu số 02 – LĐTL

KẾ TOÁN HÀ NỘI cung cấp cho các bạn các mẫu biên bản, văn bản, biểu mẫu mới nhất theo thông tư 200 BTC/2014.

Hôm nay mẫu bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02 của luật lao động ban hành.

Đơn vị:...................

 

Mẫu số: 02-LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số: .../2014/TT-BTC

 

 

ngày .../.../2014 của BTC

                                                                                                                                                                                              

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng..........năm...........

 

 

Số TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc lương

 

 

Hệ số

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương

 

Phụ cấp thuộc quỹ lương

 

Phụ cấp khác

 

 

Tổng số

 

Tạm ứng kỳ I

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Kỳ II

được lĩnh

 

 

 

 

Số SP

Số tiền

Số công

Số tiền

Số công

Số tiền

 

 

 

 

BHXH

...

Thuế TNCN phải nộp

 

Cộng

Số tiền

Ký nhận

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):...................................................................................

Link download : Bảng thanh toán tiền lương


Cùng bình luận !