2015/12/03 Bình luận : Lượt xem: 5268
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
KẾ TOÁN HÀ NỘI cung cấp cho bạn Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa TT200 mới nhất hiện nay của BTC 2016

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ hàng hóa TT200 

Công việc cuối năm cần rất nhiều các mẫu biên bản kiểm kê, kiểm tra số lượng công cụ, sản phẩm, vật tư của cả 1 năm qua đã sử dụng bao nhiêu, còn bao nhiêu.....

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư số lượng hàng hóa mới nhất theo thông tư 200 BTC chắc chắn các bạn sẽ cần.

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Ngày....tháng ...năm....

Số..................

- Căn cứ..........số ........ngày....tháng.....năm.......của...................................................................

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà................................................................ Chức vụ......................................................

Đại điên.................................................................. Trưởng ban

+ Ông/Bà................................................................ Chức vụ......................................................

Đại điên.................................................................. Ủy viên

+ Ông/Bà................................................................ Chức vụ......................................................

Đại điên.................................................................. Ủy viên

Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm

Ghi chú

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

 

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:.................................................................................

...............................................................................................................................

 

Đại diện kỹ thuật

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Trưởng ban

(Ký, họ tên)

Bạn tham khảo chuyên mục : Định khoản 153 tài khoản công cụ dụng cụ

link download : Mẫu biên bản kiểm kê


Cùng bình luận !