Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Mẫu sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2019/07/04 Bình luận : Lượt xem: 1800
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mẫu sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Thông qua sổ này các nhân viên kiểm soát quá trình ghi sổ có thể đối chiếu giữa số liệu trên sổ cái với sổ nhật ký chung.

Mẫu sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong quá trình ghi nhận doanh thu, kế toán tổng hợp sử dụng đến sổ cái TK 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được lập dựa trên số liệu từ sổ chi tiết chuyển sang để đối chiếu. Sổ cái TK 511 cho biết các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việc ghi nhận doanh thu bán hàng theo thời gian phát sinh của tất cả, các mặt hàng diễn ra trong tháng và dựa vào đây kết chuyển vào TK 911 để cuối kỳ XĐKQKD. 

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và thương mại 585 Hà Nội             

Địa chỉ: Số 24, Tổ 6, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP, Hà Nội                                                     

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ CÁI

Tháng 3 năm 2016

Tên tài khoản: 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

ĐVT: Đồng

.                                                                                                                                              

 

Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với các TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

........

Tháng 12

Cộng

 

A

1

2

 

 

 

B

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

TK 911

879.090.000

967.890.000

990.565.000

......

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

………..

 

 

 

........

 

 

 

Cộng số phát sinh Nợ

879.090.000

967.890.000

990.065.000

.........

 

 

 

Cộng số phát sinh Có

879.090.000

967.890.000

990.065.000

.........

 

 

 

Số dư cuối tháng:

                             Có

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

 

Kế toán trưởng

 

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Giám đốc

 

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]